Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju

Uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Uchwała Nr XXIX/222/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju. 

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju,  
w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz – Zdrój.  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/236/09 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/222/2013  
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju  
z dnia 26 marca 2013 r. 

STATUT 
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 
W IWONICZU – ZDROJU
 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:  

1) obowiązujących przepisów prawa;  

2) uchwały Nr IX/37/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Iwoniczu – Zdroju z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju.  

3) postanowień niniejszego Statutu.  

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Iwonicz – Zdrój, działającą w formie jednostki budżetowej, nieposiadającą osobowości prawnej.  

2. Teren działania Ośrodka obejmuje Gminę Iwonicz – Zdrój.  

3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Iwonicz – Zdrój.  

4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści: „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Iwoniczu – Zdroju”.  

5. Działalność Ośrodka finansowana jest z:  

a) budżetu gminy, dla realizacji zadań własnych gminy;  

b) budżetu państwa, dla realizacji zadań zleconych.  

6. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.  

§ 3. 1. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej, jako: zadania własne gminy  
o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.  

2. Ośrodek realizuje także zadania pomocy społecznej, jako zadania własne gminy,  
w szczególności:  

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;  

b) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;  

c) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających  
z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;  

d) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.  

§ 4. 1. Ośrodek realizuje zadania wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.  

2. Ośrodek realizuje inne zadania, wynikające z udzielonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa upoważnień, w szczególności:  

a) prowadzi postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydaje w tych sprawach decyzje;  

b) prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydaje w tych sprawach decyzje;  

c) prowadzi postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydaje w tych sprawach decyzje;  

d) prowadzi postępowania w sprawach dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wydaje w tych sprawach decyzje.  

§ 5. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka, który jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.  

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia, w drodze konkursu, na czas nieokreślony, Burmistrz Gminy Iwonicz – Zdrój.  

3. Dyrektor wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój.  

4. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.  

5. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miasta w Iwoniczu – Zdroju coroczne sprawozdania  
z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej, będące podstawą do opracowania i wdrażania przez Radę Miasta lokalnych programów pomocy społecznej.  

6. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku reguluje Regulamin pracy Ośrodka.  

§ 6. Szczegółową organizację Ośrodka określa Regulamin organizacyjny, ustalony przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój.  

§ 7. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, sporządzony przez Dyrektora Ośrodka, po uzgodnieniu z Burmistrzem Gminy Iwonicz – Zdrój.  

§ 8. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.  

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}