Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

Wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

UCHWAŁA NR XXIX/221/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ) i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2009 r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm. ) ).
Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :
§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Iwonicz-Zdrój na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.