biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR XXIX/223/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ) i art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm. ) )
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy określone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, będących w administracji Zakładu, zawierające wysokość cen oraz stawek opłat za wodę i ścieki.
§ 2. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, będącej w administracji Zakładu, jest taryfą wieloczłonową i zawiera:
1. cenę za dostarczoną wodę w wysokości :
1) 5,82 zł netto za 1 m3 dla gospodarstw domowych,
2) 6,79 zł netto za 1 m3 dla pozostałych odbiorców,
2. opłatę abonamentową dla miesięcznego okresu rozliczeniowego za wodę w wysokości:
1) 3,99 zł netto/odbiorcę/miesiąc od gospodarstw domowych
2) 4,37 zł netto/odbiorcę/miesiąc od pozostałych odbiorców,
§ 3. Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, będących w administracji Zakładu, jest taryfą wieloczłonową i zawiera:
1. cenę za odprowadzone ścieki w wysokości :
1) 6,39 zł netto za 1 m3 dla gospodarstw domowych,
2) 7,02 zł netto za 1 m3 dla pozostałych odbiorców,
2. opłatę abonamentową dla miesięcznego okresu rozliczeniowego za ścieki w wysokości:
1) 4,34 zł netto/odbiorcę/miesiąc od gospodarstw domowych
2) 4,87 zł netto/odbiorcę/miesiąc od pozostałych odbiorców,
§ 4. Stawki opłat, o których mowa w § 2 ust.1 i ust.2 oraz § 3 ust.1 i ust.2, ulegają podwyższeniu o obowiązujący podatek VAT.
§ 5. Ustalone taryfy obowiązują przez 1 rok od dnia 1 maja 2013 roku do 30 kwietnia 2014 roku.
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.