Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiana nazwy drogi wewnętrznej

Zmiana nazwy drogi wewnętrznej

UCHWAŁA NR XXIX/214/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmiany nazwy drogi wewnętrznej

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm. ) ) Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę drogi wewnętrznej położonej na terenie miasta Iwonicz-Zdrój z „Aleja Parkowa” na „ Aleja Jana Pawła II”
§ 2. Usytuowanie oraz przebieg drogi, o której mowa w §1 ilustruje szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.