biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na 2013 rok

Zmiany w uchwale budżetowej na 2013 rok

UCHWAŁA Nr XXIX /219/ 2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2013 rok wprowadza
się następujące zmiany :

1.Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z tabelą nr 1
2.Dokonuje się zmian w planie wydatków własnych zgodnie z tabelą nr 2
3.Zmiany planów finansowych w jednostkach budżetowych otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą nr 3

§ 2
Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw:
1. Ustala się dochody w kwocie 194 750 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprze¬daż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 189 750 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.Ustala się wydatki w kwocie 5000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Załączniki