biuletynNabór pracownikówNabór na wolne stanowiska pracy

Nabór na wolne stanowiska pracy

BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

P O S Z U K U J E

trzech osób (mężczyzn) do pracy

na stanowisku konserwatora – robotnika gospodarczego w Urzędzie Gminy w Iwoniczu–Zdroju

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Iwoniczu – Zdroju, ul. Al. Słoneczna 28

II. Stanowisko: konserwator – robotnik gospodarczy

III. O stanowisko ubiegać się mogą osoby posiadające:

 
1.    Wymagania niezbędne:

a)    wykształcenie, co najmniej zawodowe lub średnie,

b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)    umiejętność wykonywania drobnych napraw i prac konserwatorskich.

 
2.    Wymagania dodatkowe:

a)    samodzielność,

b)    dyspozycyjność,

c)    prawo jazdy kat. B,

 

IV.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

a)    utrzymanie porządku i czystości na i w obiektach Amfiteatru, budynku Bazar, Domu Zdrojowego, ogrodu romantycznego, źródła „Adolfa”, źródła „Czesław”, Alei Leśnej oraz pieszych szlaków spacerowych,

b)    sprzątanie placów postojowych, chodników, podjazdów,

c)    utrzymanie terenów zieleni oraz prace ogrodnicze (koszenie trawników, pielenie rabat, grabienie trawy, cięcia pielęgnacyjne, sadzenie roślin, formowanie drzew i krzewów, nawożenie, podlewanie), usuwanie odpadów pozostałości ogrodniczych,

d)    czyszczenie cieku wodnego oraz sadzawki,

e)    bieżące utrzymanie porządku na pieszych szlakach spacerowych,

f)     nakręcanie mechanizmu zegara na zabytkowej wieży bazarowej,

g)    w sezonie zimowym – odśnieżanie placów, chodników, dojść do budynków, parkingów,

h)    wykonywanie prac montażowo – konserwatorskich w tym: drobnych napraw instalacji elektrycznej, sanitarnej w obiektach,

i)     konserwacja, czyszczenie, malowanie oraz drobne naprawy małej architektury (altany, ławki, stoły, kosze na śmieci, lampy, tablice informacyjne),

j)      dokonywanie przeglądów stanu technicznego obiektów i lokali.

 

V.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

        a)   miejsce pracy – praca wewnątrz i na zewnątrz budynków, na terenie Gminy

              Iwonicz – Zdrój

        b)   stanowisko pracy – związane z przemieszczaniem się po terenie gminy,

c) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

d) umowa zostanie zawarta na czas określony tj. na okres 2 lat.     

 

VI.      Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny i CV,

b)    odpisy lub kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń potwierdzających posiadane kwalifikacje,

c)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami),

d)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

VII.     Termin i miejsce złożenia dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:

 „Dotyczy pracy na stanowisku: Konserwator – robotnik gospodarczy z podaniem numeru telefonu kontaktowego, w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu- Zdroju, ul. Al. Słoneczna 28. w terminie do dnia 23 maja 2013 roku do godz. 1500. Termin ten dotyczy także złożenia dokumentów drogą pocztową.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

IX.   Dodatkowe informacje:

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.