Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 022.O.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. )) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )), Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zarządza, co następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 roku.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w §1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju,al. Słoneczna 28.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.