biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwonicz-Zdrój, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych obiektów

Określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwonicz-Zdrój, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych obiektów

Uchwała Nr XXXII/234/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 24 maja 2013 r.
 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwonicz-Zdrój, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych obiektów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 r. Nr 5, poz. 13 i nr 228, poz. 1368 z późn. zm.[1]) ) Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, udostępnione operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwonicz-Zdrój, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

§ 2. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, przez operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwonicz-Zdrój, wprowadza się opłatę w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój. 

§ 4. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 
Przewodniczący Rady Bogusław Dmytrak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/234/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 24 maja 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwonicz-Zdrój.

Lp. 

KATEGORIA I NR. DROGI  

KILOMETRAŻ

MIEJSCOWOŚĆ/ NAZWA PRZYSTANKU  

Numer przystanku  

1. 
gminna 
0+329
Iwonicz-Zdrój , Plac Oczki 
01 
2. 
powiatowa nr. 2002R 
4+420
Iwonicz-Zdrój, Urząd Gminy 
02 
3. 
powiatowa nr 2002R 
3+858
Iwonicz-Zdrój, Policja 
03 
4. 
powiatowa nr 2002R 
3+670
Iwonicz-Zdrój, Policja 
04 
5. 
powiatowa nr 2002R 
2+765
Iwonicz, Góra 
06 
6. 
powiatowa nr 2002R 
1+900
Iwonicz, Ispak 
08 
7. 
powiatowa nr 2002R 
1+740
Iwonicz, Ispak 
05 
8. 
powiatowa nr 2002R 
0+840
Iwonicz, Dół 
10 
9. 

powiatowa nr 2002R 

0+715
Iwonicz, Dół 
07 
10.
powiatowa nr 1976R
2+890
Iwonicz, Tech. Rol.
12
11. 
powiatowa nr 2002 R 
0+165
Iwonicz, Kościół 
14
12. 
powiatowa nr 2001R 
3+160
Lubatówka, Dół 
09 
13. 
powiatowa nr 2001R 
0+650
Lubatówka, Góra 
11 
14. 
powiatowa nr 2001R 
2+055
Lubatówka, Solanka 
16
15. 
powiatowa nr 2001R 
2+730
Lubatowa, Nawsie 
18 
16. 
powiatowa nr 2001R 
3+870
Lubatowa, Sklep 
13 
17. 
powiatowa nr 2001R 
4+895
Lubatówa, Piekarna 
20
18. 
powiatowa nr 2001R 
0+915
Lubatowka, Śliwówka 
15 
19. 
powiatowa nr 2001R 
1+490
Lubatowa, Góra 
22 
 
           

                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                    Bogusław Dmytrak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/234/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 24 maja 2013 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwonicz-Zdrój.

1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, zwani dalej „przewoźnikami”. 

2. Ilekroć mowa o zarządzającym, rozumie się przez to Gminę Iwonicz-Zdrój. 

3. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój jest podpisanie stosownej umowy z zarządzającym. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 3, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Urzędu Gminy wraz z załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do naliczenia opłaty za korzystanie z przystanków. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4 należy dołączyć: 

a) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie przystanków stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, 

b) wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać przewozy z podaniem ich numerów rejestracyjnych, 

c) mapkę z zaznaczaną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, 

6. Kwoty opłat będą rozliczane miesięcznie jako kwoty ryczałtowe, stanowiące wynik iloczynu liczby zatrzymań według planowanego rozkładu jazdy i przeciętnej liczby dni w miesiącu. 

7. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. 

   Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów. 

8. Przewoźnicy mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zamieszczenie stosownej informacji na wszystkich przystankach komunikacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 ze zm.) 

9. Umieszczenie tablic z rozkładem jazdy oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym należy do przewoźników, natomiast wymiary, grafika, sposób montażu podlega uzgodnieniu z zarządzającym. 

10. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody zarządzającego umieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób. 

12. Przewoźnicy są zobowiązani do:         

1) korzystania z przystanków w sposób umożliwiający innym przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach, 

2) terminowego regulowania opłat, wynikających z zawartej umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, 

3) informowania zarządzającego o zmianach rozkładu jazdy oraz ilości przystanków z których korzysta. 

13. W przypadkach koniecznych, wynikających z zamknięcia lub zmiany ruchu w ciągu drogi, korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone poprzez czasowe wyłączenie z użytkowania lub tymczasową zmianę lokalizacji przystanku. 

14. Informacje o czasowym ograniczeniu korzystania z przystanków komunikacyjnych zostaną zamieszczone na tym przystanku wraz z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie zainteresowanych przewoźników. 

                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                    Bogusław Dmytrak

 


[1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 228, poz. 1368.