Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Opłaty za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Iwoniczu

Opłaty za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Iwoniczu

Uchwała Nr XXXII/236/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Iwoniczu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1])) oraz § 64 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ( Dz. U. Nr 109, poz. 631 z późn. zm.),  na wniosek Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwoniczu

                                                       Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju

                                                                   uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Iwoniczu:

 

Miejsce w pokoju 2-4 osobowym

Miejsce w pokoju 5-6 osobowym

Miejsce w pokoju 10-osobowym

Młodzież szkolna, studenci, nauczyciele

20 zł
(od osoby)

18 zł
(od osoby)

16 zł
(od osoby)

*16 zł
*14,40 zł
*12,80 zł


Osoby dorosłe

22 zł
20 zł
18 zł
*19,60 zł
*16 zł
*14,40 zł

Obcokrajowcy
Juniorzy
Seniorzy


20 zł
22 zł


18 zł
20 zł


16 zł
18 zł

*zniżka 20 % dla osób z ważną legitymacją PTSM

§ 2. 1. Członkowie PTSM legitymujący się ważną legitymacją PTSM korzystają z 20 % zniżki.

2. Posiadacze Złotej Odznaki PTSM lub Odznaki w stopniu złotym „Zasłużony Działacz Turystyki„ mają prawo do 50 % zniżki od stawki podstawowej.

§ 3. 1. Opłata za nocleg przygotowany na doraźnym posłaniu zastępczym (łóżko polowe, materac) wynosi 50%

stawki podstawowej miejsca w pokoju wieloosobowym określonej w § 1.

2. Opłata za korzystanie ze schroniska w ciągu dnia od godz. 10.00 – 17.00 (bez prawa wstępu do pomieszczeń

noclegowych) wynosi 2-4 zł od osoby.

§ 4. 1. Wszystkie osoby korzystające z noclegu w schronisku zobowiązane są do korzystania z własnej lub

wypożyczonej bielizny pościelowej.

2. Niezależnie od opłat za nocleg, osoby korzystające z bielizny pościelowej schroniska pokrywają jednorazowo koszty jej prania ustalone przez dyrektora schroniska w wysokości 8 zł.

§ 5. Ceny za noclegi za okres dłuższy niż 3 dni ( z wyłączeniem obozów wędrownych po trasach nietypowych)

mogą być zwiększone lub zmniejszone przez dyrektora schroniska do 30% w stosunku do cen ustalonych w §1.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy oraz Dyrektorowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwoniczu.

§ 7. Tracą moc:

1. Uchwała Nr VI/45/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie opłat za

usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Iwoniczu.

2. Uchwała Nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Iwoniczu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.