biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXIX/ 2013 z dnia 26 marca 2013 r.

Protokół Nr XXIX/ 2013 z dnia 26 marca 2013 r.

Protokół Nr XXIX/ 2013

Z obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
26 marca 2013r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju od godz. 10.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XXIX sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji:- Radnych Rady Miejskiej,
– Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza – pracowników Urzędu Gminy, Panią Elżbietę Cygan Radcę prawny, Panią Annę Malik –Borowską – Sekretarz Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Radnych powiatu Pana Marka Bliżyckiego, Pana Stanisława Kenara, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Dyrektora GOPS Panią Iwonę Wójcik-Druciak, Dyrektora GOK Pana Bartłomieja Bykowskiego Pana Rafała Gużkowskiego Dyrektora ZGK w Iwoniczu-Zdroju, Panią Alicję Bąk główną księgową ZGK oraz mieszkańców Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami,
3. Przyjęcie protokołów Nr XXVI, XXVII, XXVIII z sesji Rady Miejskiej,
4. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady i Rady Miejskiej na 2013r. oraz przyjęcie sprawozdań z działalności komisji za 2012r.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
2) wyrażenia zgody na sprzedaż działki,
3) zmiana nazwy drogi wewnętrznej,
4) ogłoszenia roku 2013 ”Rokiem Władysława Bełzy” na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
5) zmian w uchwale budżetowej na 2013r,
6) zmian w uchwale budżetowej na 2013r,
7) zmian w WPF Gminy Iwonicz-Zdrój
8) w sprawie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2014.
9) uchwalenia statutu GOPS w Iwoniczu- Zdroju,
10) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
6. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
7. Zamknięcie sesji.

Pan Burmistrz zgłosił wniosek do porządku obrad:
– o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
projekt został wprowadzony w pkt 11) w głosowaniu, głosujących 14, za 14.
– stanowisko Rady Miejskiej w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu lekarskiego
w Miejscu Piastowym w ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Stanowisko zostało przyjęte w pkt. 6. w głosowaniu głosujących 14, za 14.
Innych uwag nie zgłaszano, porządek obrad ze zmianami został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 14.
Przewodniczący Rady z uwagi na obecność na sesji Ks. Proboszcza Andrzeja Chmury przystąpił do procedowania projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi wewnętrznej w Iwoniczu-Zdroju. Wnioskodawcą propozycji zmiany nazwy Alei Parkowej na Aleję Jana Pawła II była Akcja Katolicka i ks. Proboszcz Parafii Iwonicz-Zdrój. Komisja Uzdrowiskowa
i Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Uwag nie zgłaszano, uchwałę podjęto w głosowaniu, głosujących 14, za 14.
Ks. Andrzej Chmura podziękował za podjęcie uchwały. Poinformował, że zmiana nazwy Alei Parkowej na Aleję Jana Pawła II podyktowana była tym, że chcemy oddać hołd Wielkiemu naszemu Rodakowi Papieżowi Kościoła Katolickiego, humaniście, patriotce, kochającemu ojczystą ziemię, zwłaszcza Podkarpacie, powszechnie uważanego za największego z rodu Polaków, nadaniem nazwy alei Jego imieniem. Wiemy z historii, że w latach 50 ubiegłego wieku wędrował przez Iwonicz-Zdrój przemierzając szlak z Bieszczad przez Beskid Niski do Krynicy. Być może wędrował tą właśnie wskazaną przez nas drogą.  Ponadto jest to Aleja, która łączy obiekty sakralne; stary i nowy kościół i obecnie zbudowany Parafialny Dom Zdrojowy. Powyżej tej Alei w lesie jest także zbudowana Droga Krzyżowa i Golgota Narodu Polskiego.  
Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami,
Pani Anna Malik Borowska Sekretarz Gminy odczytała informację nt. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy. Pan Burmistrz poinformował o spotkaniach i o innych wydarzeniach, jakie miały miejsce ww okresie. Informacje te stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na ww temat nie podjęto.

Ad. 3 Przyjęcie protokołów Nr XXVI, Nr XXVII, XXVIII z sesji Rady Miejskiej,
Protokół Nr XXVI/2013 został przyjęty w głosowaniu, głosujących 15, za 15.
Protokół Nr XXVII/2013 został przyjęty w głosowaniu, głosujących 15, za 15.
Protokół Nr XXVIII/2013 został przyjęty w głosowaniu, głosujących 15, za 15.

Ad. 4 Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady i planu pracy Rady Miejskiej na 2013r. oraz przyjęcie sprawozdań z działalności komisji za 2012r.

Przewodniczący Rady odczytał plany pracy stałych Komisji Rady i plan pracy Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju na 2013r. oraz przedstawił sprawozdania z działalności stałych komisji rady za 2012r. Uwag nie zgłaszano. Rada zatwierdziła przedstawione plany pracy
i sprawozdania, głosujących 15, za 15.

Ad. 5. Podejmowanie uchwał w sprawie :
2) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. W dyskusji udział wzięli Pan Radny Waldemar Niemczyk, Pan Radny Stanisław Krukar, Pan Burmistrz Gminy, Pan Radny Powiatu Marek Bliżycki, Pan Radny Stanisław Zając, Pani Sekretarz Gminy oraz Przewodniczący Rady. Po dyskusji nad projektem uchwały, uchwałę podjęto w głosowaniu, głosujących 15, za 13,przeciw 1, wstrz. się 1.

3) wyrażenia zgody na sprzedaż działki,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Radny Waldemar Niemczyk poinformował o pozytywnej opinii Zebrania Wiejskiego w Iwoniczu w sprawie sprzedaży ww działki. Pan Kuziemka Kazimierz zgłosił brak dojazdu do tej działki. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 15, za 15.

4) ogłoszenia roku 2013 ”Rokiem Władysława Bełzy” na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Kazimierz Kuziemka Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały oraz Pan Kazimierz Szajna Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Omówiono roczny harmonogram uroczystości obchodów roku Władysława Bełzy. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 15, za 15.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy w obradach sesji, po przerwie wznowił obrady.

5) zmian w uchwale budżetowej na 2013r,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał Pan Radny Stanisław Krukar, pytał czy w środkach na oświetlenie uliczne mieszczą się środki na zamontowanie dwóch lamp na ulicy Ogrodowej. Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz poinformował, że środki te są wyłącznie przeznaczone na utrzymanie oświetlenia. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 15, za 12, przeciw 2, wstrz się 1.

6) zmian w uchwale budżetowej na 2013r,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały oraz wniosek Komisji, aby ze środków w dziale 75095 pozostała działalność w administracji, 50 000 zł przeznaczyć na remont dróg. Pan Burmistrz wyjaśnił, że środki w dziale 75095 są planowane na wydatki w poszczególnych paragrafach. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: Pan Krzysztof Józefowicz zgłosił wniosek, aby ze środków z rozdziału 75095 ze 100 000 zł przeznaczyć 50 000 zł na remont dróg. Wniosek został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, 7 za, przeciw 5, wstrz. się 2. Pan Szajna pytał w sprawie subwencji oświatowej i zwrotu subwencji. Odpowiedzi udzielił Pan Skarbnik. Pan Krukar pytał na co zostaną przeznaczone środki w wysokości 50 000 zł w rozdziale 75095. Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz i Pan Skarbnik Gminy poinformowano, że środki w tym dziale są przewidziane na wydatki bieżące w administracji oraz na zatrudnienie pracownika do prowadzenia spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie. Ponadto przedyskutowano przeznaczenie środków z nadwyżki budżetowej, które będą do podziału m.in. na zadania w zakresie sportu. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała z przyjętą zmianą wprowadzenia 50 000 zł w dziale 616 na remont dróg, została podjęta w głosowaniu, głosujących 15, za 13, wstrz się 2.

7) zmian w WPF Gminy Iwonicz-Zdrój
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 15, za 15.

8) w sprawie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2014.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 15, za 15.

9) uchwalenia statutu GOPS w Iwoniczu- Zdroju,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pani Anna Wołtosz Przewodnicząca Komisji Statutowej odczytała pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 15, za 15.

10) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały oraz wniosek Komisji, która proponuje pozostawienie opłat określonych w paragrafie 3 ust. 1. na dotychczasowym poziomie. Pan Burmistrz wyjaśnił, że wprowadzenie zmiany taryfy byłoby możliwe w przypadku stwierdzenia, że kalkulacja taryfy przez Zakład Gospodarki Komunalnej została opracowana nierzetelnie. Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Wniosek Komisji Budżetu i Finansów został wycofany. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 15, za 11, przeciw 1, wstrzy. się 3.

11) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 15, za 14, wstrzy. się 1.

6. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu lekarskiego w Miejscu Piastowym w ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Przewodniczący Rady odczytał stanowisko Rady w przedmiotowej sprawie. Pan Marek Bliżycki Radny powiatu poinformował w sprawie uruchomienia gabinetu lekarskiego przy Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie w ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Szpital jako jedyna placówka spełnił warunki określone w przetargu. Komisja Zdrowia Rady Powiatu, mając na uwadze liczbę przyjętych pacjentów w ramach tych świadczeń w gabinecie lekarskim Miejscu Piastowym oraz w celu uzyskania konkretnego stanowiska przez dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w Krośnie, wystosowała stanowisko o ponowne uruchomienie gabinetu lekarskiego w Miejscu Piastowym. Stąd propozycja podjęcia stanowiska przez Rady Gmin. Uwag nie zgłaszano.
Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu lekarskiego w Miejscu Piastowym w ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zostało przyjęte jednogłośnie 15 za.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy, po przerwie wznowił obrady.

7. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
Przewodniczący Rady udzielił głosu mieszkańcowi Gminy Panu Piotrowi M. Pan Piotr M. przedstawił swoją trudną sytuację życiową i żalił się na to, że GOPS w Iwonicz Zdroju nie pokrywa jego wydatków za opał, energię, gaz, żywność od stycznia 2006r. do dnia dzisiejszego. Domagał się wypłaty prawnie należnych mu środków finansowych za ten okres. Ponadto zarzucił fałszowanie dokumentów przesyłanych do sądu do Rzeszowa, w sprawie wysokości udzielonej mu pomocy przez GOPS w Iwoniczu-Zdroju. Podkreślił również, że GOPS nie zapewnił stałej opieki jaka mu się według niego należała od stycznia 2006 do marca 2009r., kiedy wymagał stałej opieki drugiej osoby. Nadmienił, że otrzymał propozycję, korzystania z odpłatnych usług opiekuńczych. Nie miał też zapewnionych usług pielęgniarki. Na opał w tym roku otrzymał tylko 100 zł. Ponadto stwierdził, że nie jest informowany przez GOPS o terminie przeprowadzenia z nim wywiadu środowiskowego. Nie miał też informacji odnośnie przekazywanych darów żywnościowych, dla osób potrzebujących takiej pomocy. Odpowiedzi na przedstawione zarzuty Pana Piotra M udzieliła Pani Iwona Wójcik-Druciak Dyrektor GOPS. Poinformowała, że przedstawione zarzuty Pana Piotra M nie są zgodne z prawdą. Przedstawiła działalność i usługi GOPS wykonywane na rzecz Pana Piotra M. Podkreśliła, że nie pozwoli, aby publicznie była obrażana i posądzana o fałszowanie dokumentów. W powyższej sprawie głos zabrał Pan Burmistrz i Przewodniczący Rady. Następnie Przewodniczący Rady odczytał pisma skierowane do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju:
– Pismo z dnia 21 marca 20013r. Pana RJanigi w sprawie zwoływania sesji w godzinach popołudniowych,
– Pismo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie udzielonej odpowiedzi na wnioski Pana Janigi przez Komisję Rewizyjna,
-Pisma SU Piast w sprawie dokonania zmian w Statucie Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój z dnia 4 i 6 marca 2013r.,
– pismo z dnia 21 lutego od Pani A Janowskiej w sprawie regulacji rowu przylegającego do posesji.
Pan Boczar pytał Panią dyrektor GOPS o formy udzielanej pomocy. Pani Dyrektor udzieliła wyczerpującej odpowiedzi.
Pani Radna Świstak Dorota zwróciła się do Przewodniczącego Rady, z prośbą aby nie krzyczał do niej jak zabiera głos.
Następnie Pan Marek Bliżycki Radny Powiatu zdementował informacje jakie się pojawiły w sprawie likwidacji szkół średnich w Iwoniczu-Zdroju i w Iwoniczu.
Kolejnym tematem była sprawa remontu dróg gminnych, koszenia trawy na cmentarzach komunalnych, likwidacji świetlicy dla młodzieży w Lubatowej, infiltracji sieci kanalizacyjnej po wiosennych roztopach. Głos w tej sprawie zabrał Pan Dyrektor ZGK w Iwoniczu-Zdroju.

8. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 14.45.
Prot. DB Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak