biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXX / 2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Protokół Nr XXX / 2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Protokół Nr XXX / 2013

Z obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
24 kwietnia 2013r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju od godz. 16.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XXX sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecny Pan Rajmund Boczar. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji:- Radnych Rady Miejskiej,
– Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza – pracowników Urzędu Gminy, Panią Annę Malik –Borowską – Sekretarz Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy: Dyrektora GOK Pana Bartłomieja Bykowskiego Pana Rafała Gużkowskiego Dyrektora ZGK w Iwoniczu-Zdroju oraz mieszkańców Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2012-2020.
3. Zamknięcie sesji.
Pan Burmistrz zgłosił wniosek do porządku obrad: o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie:
1) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013r,
2) udzielenia dotacji celowych klubom sportowym,
3) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Iwonicz-Zdrój.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby dodać punkt „Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski”.
Poszczególne projekty uchwał oraz bieżące sprawy Gminy zostały wprowadzone do porządku obrad w głosowaniu, głosujących 14, za 14. Porządek po wprowadzonych zmianach został przyjęty jednogłośnie 14 za.

Ad. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2012-2020.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Pan Kazimierz Kuziemka Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej odczytali pozytywną opinię do projektu uchwały. Wyjaśnień do projektu uchwały i na pytania Pana Andrzeja Kuligi w sprawie zmiany powierzchni działki planowanej pod inwestycje w Iwoniczu-Zdroju, udzieliła Pani Anna Malik-Borowska- Sekretarz Gminy oraz Pan Burmistrz Gminy. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu głosujących 14, za 12, przeciw 1, wstrzy. się 1.
2) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013r,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, w którym proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 73 780 zł. Są to odsetki od podatku od nieruchomości w kwocie 73 370 zł oraz 410 zł odsetki od podatku leśnego jakie gmina zapłaci sama sobie. Proponuje się zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 539 780 zł. Z tego kwota
400 000 zł na remonty bieżące dróg gminnych oraz 66 000 zł jako dotacja dla klubów sportowych na bieżące funkcjonowanie. Podział tych środków proponuje się następująco:
1. IKN „Górnik” 16 500 zł
2. LKS „Iwonka” Iwonicz 16 500 zł
3. LKS Lubatowa 16 500 zł
4. LKS Lubatówka 16 500 zł
Kwota 466 000 zł na zabezpieczenie wydatków pochodzi z wolnych środków z rozliczenia budżetu 2012. Ogółem wolne środki to 1 404 320,37 zł.
Pan Krzysztof Józefowicz odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali Radni :Pan Kazimierz Szajna, Pan Stanisław Krukar, Pan Jan Zając, Pan Stanisław Zając, Pan Stanisław Drozd, Pan Krzysztof Józefowicz oraz przedstawiciel LKS Iwonka w Iwoniczu. W dyskusji w sprawie podziału środków na zadania w zakresie sportu Pan Andrzej Kuliga zgłosił wniosek dot podziału dotacji w wysokości:
LKS Iwonka Iwonicz w wysokości 20.800 zł, LKS Lubatowa w wysokości 14.150zł, LKS Lubatówka w wysokości 14.150 zł i IKN Górnik w wysokości 16.900 zł. Wniosek został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 8, przeciw 6.
Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu głosujących 14, za 8, przeciw 6.

3) udzielenia dotacji celowych klubom sportowym,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu głosujących 14, za 8, przeciw 6.

4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Iwonicz-Zdrój.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Sprzedawana nieruchomość znajduje się w Iwoniczu-Zdroju za kinem i jest zabudowana byłymi magazynami Uzdrowiska. Zebranie Mieszkańców Iwonicza-Zdroju pozytywnie zaopiniowało sprzedaż ww nieruchomości.
Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 14, za 12, przeciw 1, wstrzy. się 1.

Ad. 3 W sprawach bieżących Gminy; zgłoszono potrzebę zatrudnienia diabetologa oraz zmianę sposobu rejestracji do laryngologa i reumatologa w GPL w Iwoniczu-Zdroju. Pozostałą część obrad zajęła sprawa omawiana na poprzedniej sesji dot. uwag w przedstawionym piśmie z dnia 20 marca 2013r przez Pana Janigę mieszkańca Iwonicza-Zdroju, w sprawie wybudowanego masztu telefonii komórkowej w Iwoniczu-Zdroju. W związku z ta sprawą była prowadzona ożywiona dyskusja i wymiana zdań między panem Rafałem Janigą, a Radnymi Rady Miejskiej. Następnie Pan Drozd przedstawił pozytywną opinię w sprawie funkcjonowania biblioteki w Lubatówce. Pan Z-ca Burmistrza Wiesław Polek poinformował o złożonych wnioskach do Urzędu Marszałkowskiego z programu PROW i LGD, w sprawie deklaracji dla mieszkańców dot. wywozu odpadów komunalnych, zmianę MPZP w Iwoniczu oraz zmianę Statutu Uzdrowiska.

Ad. 4 Zamkniecie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 18.45.

Prot. DB Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak