biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXXI / 2013 z dnia 9 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXI / 2013 z dnia 9 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXI / 2013

Z obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
9 maja 2013r. w gabinecie Burmistrza Gminy w Iwoniczu-Zdroju od godz. 15.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XXXI sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji:- Radnych Rady Miejskiej,
– Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza – pracowników Urzędu Gminy, Panią Annę Malik –Borowską – Sekretarz Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy. Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej na 2013r.,
2) uchylenia uchwały własnej.
3. Zamknięcie sesji.
Porządek po wprowadzonych zmianach został przyjęty jednogłośnie 15 za.

Ad. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej na 2013r.,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Burmistrz i Pan Skarbnik złożyli wyjaśnienia do projektu uchwały, gdzie proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 73 780 zł. Są to odsetki od podatku od nieruchomości w kwocie 73 370 zł oraz 410 zł odsetki od podatku leśnego jakie gmina zapłaci sama sobie. Identyczna kwota planowana jest po stronie wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.
Następnie proponuje się zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 539 780 zł.
Z tego kwota 400 000 zł na remonty bieżące dróg gminnych oraz 66 000 zł jako dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu, realizujących zadania własne gminy w dziedzinie sportu. Kwota 73 780 są to środki na zapłatę odsetek omówione przy okazji dochodów. Kwota 466 000 zł na zabezpieczenie wydatków pochodzi z wolnych środków z rozliczenia budżetu 2012. Niniejsza uchwała jest koniecznością poprawienia stanu zaistniałego po sesji z dnia 24 kwietnia 2013 roku. Wg wskazań Regionalnej Izby Obrachunkowej nie można przekazać dotacji celowej dla Stowarzyszeń, a takimi są kluby sportowe bez trybu konkursowego, bądź też bez stosownej procedury przyznawania dotacji. Burmistrz nie może zrealizować uchwał nr 226 i 227 z poprzedniej sesji w związku ze stanowiskiem RIO. Jedyna możliwość przekazania podmiotom wyłonionym w drodze konkursu środków na zadania w zakresie sportu to poprawa tej uchwały.
Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto w głosowaniu, głosujących 15, za15.

2) uchylenia uchwały własnej. Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchyla się uchwałę w sprawie udzielenia dotacji klubom sportowym, podjętą na poprzedniej sesji. Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 za.
Przed zakończeniem sesji Przewodniczący Rady zapoznał Radę z pismami jakie wpłynęły do Rady od ostatniej sesji:
1) Pismo od Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia.2013r.
2) Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie odrzucenia skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.
3) Pismo dyrektora GOK w sprawie czytelnictwa w Filii Gminnej Biblioteki w Lubatówce.
Ad. 2. Zamknięcie sesji o godz. 16.15.

SP. DB. Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak