Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyRealizacja Programu pn. „Poprzez sport promuję zdrowy tryb życia”

Realizacja Programu pn. „Poprzez sport promuję zdrowy tryb życia”

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Zarządzenie Nr 015.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w sprawie realizacji Programu pn. „Poprzez sport promuję zdrowy tryb życia”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1])) w związku z Uchwałą Nr XXVI/194/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2013 rok.

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program pn. „Poprzez sport promuję zdrowy tryb życia”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Czynności związane z rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie realizacji zadań związanych z w/w Programem wykonywać będzie Pani Anna Gościńska – Inspektor Wydziału Zarządzania Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju. 

§ 3. Wykonanie i nadzór nad Programem powierzam Wydziałowi Zarządzania Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 
 
 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal

 


Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 015.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Gminny Program „Poprzez sport promuję zdrowy tryb życia”.

I. Wstęp:

Program „Poprzez sport promuję zdrowy tryb życia” stanowi integralną cześć zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2013 rok uchwalonym uchwałą Nr XXVI/194/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 stycznia 2013 roku w szczególności § 2 ust. 3 pkt 9, 13, 14, ust. 4 pkt 6 w/w Uchwały.

II. Cele Programu:

Zasadniczym celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych. Osiągamy to przez realizację celów:

Kontrolowanie własnych negatywnych zachowań i emocji w stosunku do siebie i innych.

Kształtowanie wrażliwości na przejawy cierpienia fizycznego i psychicznego.

Wdrażanie do utrzymania higieny osobistej i otoczenia.

Zapobieganie zachowaniom naruszającym spójność grupy skażenie, kłótnie, dokuczanie).

Rozładowanie napięć i energii nagromadzonej podczas pobytu w szkole, pracy, wprowadzenie w pogodny i radosny nastrój.

Kształtowanie szacunku do innych osób zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych.

Rozwijanie postawy asertywności.

Eksponowanie pozytywnych zachowań ćwiczących.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

Ukazywanie zasad właściwego współdziałania w grupie, w zespole.

Rozwijanie zainteresowań i umiejętności ruchowych ćwiczącego.

Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

Wyzwalanie potrzeby samodoskonalenia i samo wychowywania.

Działania te mają równocześnie charakter profilaktyki, która ma dwa podstawowe cele: rozwój umiejętności życiowych potrzebnych do zdrowego funkcjonowania w życiu ( promocję zdrowia ) i opóźnienia wieku inicjacji alkoholowej, a przez to zmniejszenie zasięgu problemowych zachowań młodych ludzi, powodujących problemy wychowawcze. Zatem profilaktyka będzie realizowana w celu utrzymania zdrowia i osiągania coraz wyższej jego jakości.

III. Charakterystyka grupy docelowej:

Programem obejmuje się mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój w szczególności osoby z grupy ryzyka, dzieci, młodzież.

IV. Obszary tematyczne profilaktyki przewidziane do realizacji:

– promocja zdrowego stylu życia,

– ochrona przed niebezpieczeństwami,

– współdziałanie w grupie, rywalizacją, rozwiązywanie konfliktów,

– radzenie sobie ze stresem, z napięciami,

– organizacja czasu wolnego.

V. Zadania do realizacji:

Kluby sportowe działające na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój mają za zadanie prowadzenie zajęć i szkoleń sportowych dla dzieci, młodzieży .

Zajęcia prowadzone przez Kluby Sportowe winny stanowić strategię uzupełniającą w stosunku do innych działań profilaktycznych.

Osoby prowadzące zajęcia powinny posiadać odpowiednie kompetencje merytoryczne z zakresu strategii profilaktycznych, zasad pracy z młodzieżą z grup ryzyka, sytuacji psychologicznej dziecka z rodziny alkoholowej.

Promowanie zdrowego trybu życia w trzeźwości poprzez propagowanie pozytywnych wzorców zachowań, w tym umiejętności spędzania wolnego czasu i radzenia sobie z problemami życia codziennego.

Współorganizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z tzw. grup ryzyka promujących zdrowy tryb życia.

Ukazywanie autorytetów promujących wzorzec trzeźwości np. trenera, sportowców oraz rozwijanie zainteresowań sportowych.

Realizacja tzw. profilaktyki alternatyw angażującej dzieci i młodzież w aktywne formy spędzania czasu wolnego.

Organizację lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych promujących bezalkoholowe przedsięwzięcia.

Udział w kampaniach edukacyjnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

VI. Zakładane rezultaty realizacji programu:

– poprawienie sprawności fizycznej,

– zwiększenie kultury osobistej,

– zdrowe radzenie sobie z nadmiernym stresem i napięciem,

– umiejętność nabywania zachowań asertywnych,

– stosowanie zdrowego stylu życia i samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego.

VII. Podmioty realizujące:

Kluby sportowe oraz stowarzyszenia zrzeszone w związkach zawodowych.

VIII. Zasady przyznawania środków na organizację zajęć sportowych:

Podmioty realizujące mogą ubiegać się o środki przeznaczone na realizację zajęć sportowych.

Organizowanie i finansowanie m.in. zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych jest uzasadnione tylko w przypadkach, jeżeli są one elementem prowadzonych zajęć sportowych.

IX. Kontrakt pomiędzy uczestnikami zajęć sportowych i prowadzącym:

Kontrakt ma na celu zmianę postawy dzieci, młodzieży do zdrowego stylu życia oraz poprawę komunikacji między rówieśnikami. Kontrakt każdorazowo powinien przypominać uczestnikom zajęć sportowych obowiązujące zasady:

Przestrzegamy warunki bhp podczas zajęć.

Aktywnie uczestniczymy we wszystkich zajęciach wynikających z programu zajęć sportowych.

Ćwiczymy tylko w stroju i obuwiu sportowym .

Przestrzegamy estetyki wyglądu zewnętrznego i czystości stroju.

Wykorzystujemy przybory i przyrządy zgodnie z ich przeznaczeniem.

Współpracujemy w organizowaniu zajęć.

Odpowiadamy za siebie i grupę.

Przestrzegamy zasadę „fair play” w czasie gry sportowej.

Podporządkowujemy się poleceniom prowadzącego zajęcia.

Opuszczamy miejsce ćwiczeń tylko za zgodą prowadzącego zajęcia.

Zostawiamy po sobie porządek w miejscu ćwiczeń.

Pomagamy sobie wzajemnie podczas wykonywania ćwiczeń.

Umiemy pogodzić się z przegraną.
Nie lekceważymy przeciwnika.
Nie krytykujemy.
Nie kradniemy.
Nie przerywamy mówiącym.
Nie stosujemy przemocy.

Wyznajemy cztery zasady: zasada dyskrecji, wzajemnej tolerancji, szczerości i otwartości.

Nie używamy żadnych środków zmieniających nastrój, w tym: alkoholu, papierosów, narkotyków.[1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}