Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza

Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza

UCHWAŁA NR XXXII/235/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

Na podstawieart.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju
uchwala:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana /-/ na działalność Burmistrza Gminy w Iwoniczu – Zdroju, uznać skargę za bezzasadną z powodów zawartych w uzasadnieniu do uchwały.
§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia skarżącego
o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik