Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczySzczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu – Zdroju oraz wzór wniosku o jej przyznanie

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu – Zdroju oraz wzór wniosku o jej przyznanie

ZARZĄDZENIE NR 013.O.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu – Zdroju oraz wzoru wniosku o jej przyznanie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )) i art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. 2013, poz. 254 ),
z a r z ą d z a m , co następuje :
§ 1. Określam szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu – Zdroju oraz wzór wniosku o jej przyznanie, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Nagroda roczna może być przyznana, jeżeli w danym roku obrotowym instytucja kultury:
1) efektywnie realizowała zadania i cele statutowe,
2) terminowo regulowała zobowiązania o charakterze publicznoprawnym,
3) racjonalnie zarządzała środkami finansowymi,
4) terminowo przedłożyła prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy i uzyskała jego zatwierdzenie.
§ 3. 1. Nagroda może być przyznana Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury jeżeli zajmował on swoje stanowisko przez cały rok, za który nagroda jest przyznawana i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych w sposób powodujący wymierzenie mu kary dyscyplinarnej lub odwołanie go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
2. Nagroda nie może być przyznana, jeżeli Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury nie wykonywał swoich obowiązków dłużej niż 2 miesiące w roku obrotowym, bez względu na przyczynę niewykonywania obowiązków. Do okresu tego nie wlicza się urlopu wypoczynkowego.
§ 4. Nagrodę roczną przyznaje się na pisemny wniosek Skarbnika Gminy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.
§ 5. Nagrodę roczną dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury przyznaje Burmistrz Gminy.
§ 6. 1. Wysokość nagrody rocznej dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury nie może przekroczyć trzykrotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
2. Nagroda wypłacana jest ze środków płacowych Gminnego Ośrodka Kultury.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 013.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Iwonicz – Zdrój, dnia ………….
…………………………………..
(nazwa podmiotu i jego siedziba)
Burmistrz
Gminy Iwonicz – Zdrój
Wniosek o przyznanie nagrody rocznej za rok ………. dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu – Zdroju
1. Imię i Nazwisko Dyrektora ………………………………………………………………
2. Data powierzenia stanowiska ……………………………………………………………..
3. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia Dyrektora za okres objęty wnioskiem …………
4. Proponowana wysokość nagrody ( kwota brutto) …………………………………………
5. Uzasadnienie wniosku:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
6. Stwierdzam, że wydatek na nagrodę roczną mieści się w rocznym planie finansowym i Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu – Zdroju posiada środki finansowe na jego pokrycie.
…………. .………………….
(pieczęć i podpis wnioskodawcy)