Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Uchylenie uchwały własnej

Uchylenie uchwały własnej

UCHWAŁA NR XXXI/230/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 9 maja 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwały własnej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.#) ), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.#) ) oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.#) ), Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie udzielenia dotacji celowych klubom sportowym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.