Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Udzielenie dotacji celowych klubom sportowym

Udzielenie dotacji celowych klubom sportowym

UCHWAŁA NR XXX/227/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowych klubom sportowym.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) ) oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm. ) ), Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się dotacji celowych następującym klubom sportowym:
a) LKS Iwonka Iwonicz w wysokości 20.800 zł (dwadzieścia tysięcy osiemset złotych),
b) LKS Lubatowa w wysokości 14.150zł (czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych),
c) LKS Lubatówka w wysokości 14.150 zł (czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych),
d) ) IKN Górnik w wysokości 16.900 zł (szesnaście tysięcy dziewięćset złotych),
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych, organizowania lub uczestnictwa w zawodach sportowych, zakup sprzętu sportowego, utrzymania obiektów sportowych.
§ 2. Dotacja zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na 2013 rok.
§ 3. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, zrzeszone w związkach sportowych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
§ 4. Szczegółowe zasady wypłacenia, przeznaczenia oraz rozliczenia dotacji określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a każdym z klubów.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.