Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUdzielenienie pełnomocnictwa Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju

Udzielenienie pełnomocnictwa Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 021.O.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )) i art. 86 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 217),
z a r z ą d z a m,
co następuje:
§ 1. 1. Udzielam Panu Bogdanowi Tomasiewiczowi Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju pełnomocnictwa do wykonywania czynności zwykłego zarządu, obejmującego działalność statutową SPZOZ GPL w Iwoniczu – Zdroju.
2. Pełnomocnictwa udziela się na czas sprawowania funkcji Dyrektora SPZOZ GPL w Iwoniczu – Zdroju, tj. na czas określony 6 lat – od 10 maja 2013 roku do 9 maja 2019 roku.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.