biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie zasad dotyczących opracowywania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz – Zdrój na rok szkolny 2013/2014

Ustalenie zasad dotyczących opracowywania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz – Zdrój na rok szkolny 2013/2014

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Zarządzenie Nr 014.0.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad dotyczących opracowywania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz – Zdrój na rok szkolny 2013/2014

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1])) i art. 5c pkt. 3) w związku z art. 34a ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[2])):

z a r z ą d z a m,
co następuje:

§ 1. 1. Ustala się jednolite zasady dotyczące opracowywania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz – Zdrój oraz trybu opracowywania i zatwierdzania aneksów do tych arkuszy na rok szkolny 2013/2014.

2. Powyższe zasady określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz – Zdrój.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie ustalenia zasad dotyczących opracowywania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz – Zdrój na rok szkolny 2012/2013.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 
 
 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal


 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 014.0.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Zasady opracowywania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz – Zdrój na rok szkolny 2013/2014.
I. Zasady ogólne

I. Zasady ogólne

§ 1. Ustala się, dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz – Zdrój, jednolite zasady opracowywania arkuszy organizacji ich pracy na rok szkolny 2013/2014.

§ 2. Ilekroć w dalszej części niniejszych zasad jest mowa o:

1) placówce – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz – Zdrój,

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektorów placówek, o których mowa w pkt. 1),

3) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy placówki od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku,

4) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka przedszkola,

5) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Przy planowaniu organizacji pracy danej placówki na rok szkolny 2013/2014 należy uwzględnić obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oświatowego.

§ 4. Arkusz organizacji pracy placówki powinien być opracowany w powiązaniu z jej planem finansowym.

§ 5. Zaopiniowany i zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój arkusz organizacji pracy placówki stanowi dla dyrektora podstawę do zatrudnienia odpowiedniej liczby nauczycieli oraz pracowników pomocniczych i obsługi.

§ 6. Projekt arkusza organizacji pracy placówki powinien określać, zgodnie z planem nauczania przyjętym dla danego etapu edukacyjnego i z uwzględnieniem cyklu kształcenia, w szczególności:

1) tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych poszczególnych przedmiotów lub grup przedmiotów,

2) liczbę godzin:

a) do dyspozycji dyrektora, ze wskazaniem jak zostały rozdysponowane,

b) religii,

c) pracy bibliotekarza, pedagoga

d) nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacji indywidualnej, kształcenia specjalnego,

e) wynikających z podziału na grupy oraz realizowanych w klasach łączonych

3) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach z podziałem na liczbę chłopców i dziewcząt( w placówkach, gdzie tworzone są dwa lub więcej oddziałów tej samej klasy należy ustalić zbliżoną liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach).

II. Tryb przygotowywania arkuszy organizacji pracy placówek i ich aneksów

§ 7. 1. Dyrektorzy poszczególnych placówek przedkładają do zatwierdzenia arkusze organizacji pracy placówki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku, po uprzednim uzgodnieniu z Burmistrzem Gminy działań wymagających zgody organu prowadzącego.

2. Arkusz organizacji pracy placówki przedkłada się w dwóch egzemplarzach ( w wersji papierowej) oraz w wersji elektronicznej w systemie Vulcan z adnotacją o zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną ( numer i data uchwały) wraz z następującymi załącznikami:

1) imienny wykaz zatrudnionych nauczycieli ( pełno i niepełnozatrudnionych) łącznie z informacją o posiadanych przez nich kwalifikacjach i proponowanym przydziałem godzin dydaktycznych zgodnych z przedmiotem nauczania oraz godzin świetlicowych,

2) imienny wykaz pracowników pomocniczych i obsługi, z podaniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru zatrudnienia,

3) szkolny plan nauczania dla każdego oddziału w danym cyklu kształcenia,

4) ramowy plan nauczania w klasach łączonych – w przypadku powstania takich klas,

5) wykaz form realizacji zajęć wychowania fizycznego z wykazem grup,

6) orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz informacje o organizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w przypadku kształcenia specjalnego oraz informacje o organizacji nauczania w przypadku nauczania indywidualnego, rewalidacji indywidualnej,

7) imienny wykaz nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego oraz nauczycieli przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym 2013/2014, ze wskazaniem terminów złożenia przez nich wniosków o podjęcie tych postępowań,

8) wykaz nauczycieli zagrożonych utratą pracy lub ograniczeniem wymiaru zatrudnienia,

9) proponowany wykaz zajęć wynikający z art. 42 ust.2 pkt. 2) lit. a) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami),

10) zestawienie wakatów.

3. Ostateczny termin zatwierdzenia przez organ prowadzący arkuszy organizacji pracy placówek na rok szkolny ustala się do dnia 24 maja 2013 roku. Zatwierdzony arkusz jest podstawą do ewentualnych zmian w organizacji roku szkolnego.

§ 8. 1. W przypadku zmian w organizacji pracy placówki, dyrektor do dnia 27 sierpnia 2013 roku przedkłada zaktualizowany arkusz wraz z uzasadnieniem wprowadzonych zmian.

2. Wszelkie zmiany w organizacji pracy placówki powstałe w trakcie roku szkolnego powinny być umieszczane w kolejnych aneksach do arkuszy organizacyjnych i zgłaszane do akceptacji organu prowadzącego na co najmniej 5 dni, przed datą wprowadzenia zmian.

3. Niedopuszczalne jest przedłożenie do zatwierdzenia aneksu arkusza organizacji pracy placówki po dacie obowiązywania zmian.

4. Zobowiązuje się dyrektorów placówek do bieżącego aktualizowania arkuszy organizacji pracy uwzględniającego zmiany zachodzące w placówce ( organizacyjne, stanowiskowe).Każda zmiana trwająca co najmniej trzy miesiące powinna zostać zgłoszona w formie aneksu do arkusza organizacyjnego.

III. Zasady dotyczące liczebności oddziałów

§ 9. 1. W oddziale przedszkolnym dzieci grupowane są według zbliżonego wieku. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie powinna przekraczać 25 uczniów.

2. Tygodniowy wymiar zajęć prowadzonych z dziećmi pięcioletnimi wynosi 22 godzin zegarowych.

2. Tygodniowy wymiar zajęć prowadzonych z dziećmi sześcioletnimi wynosi 25 godzin zegarowych oraz dwa razy po pół godziny zegarowej zajęć z religii na oddział.

§ 10. 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego i w miarę wolnych miejsc, do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w wieku dwu i pół lat.

2. Do przedszkoli przyjmowane są dzieci w następującej kolejności:

dzieci w wieku 6 i 5 lat
dzieci w wieku 4 lat

dzieci w wieku 3 lat i młodsze

3. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli określają statuty tych placówek.

4. Dyrektorzy mogą przyjmować dzieci spoza terenu gminy gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami i przy zachowaniu warunku, że z tego tytułu nie zajdzie konieczność tworzenia dodatkowego oddziału.

§ 11. 1. Do szkół podstawowych i gimnazjów przyjmowani są uczniowie będący mieszkańcami Gminy Iwonicz – Zdrój.

2. Dyrektorzy mogą przyjmować uczniów spoza terenu gminy gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i przy zachowaniu warunku, że z tego tytułu nie zajdzie konieczność tworzenia dodatkowego oddziału.

3. Przyjęcie ucznia spoza terenu gminy zgłaszane jest natychmiast do Wydziału Zarządzania w Urzędzie Gminy.

4. Każdy uczeń jest wpisywany do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) uwzględniając parametry wymagane przez system. Za prawidłową kwalifikację i wpis do SIO odpowiada Dyrektor.

§ 12. Liczba uczniów w oddziałach:

a) w klasach I – III szkoły podstawowej – do 26 uczniów,

b) w klasach IV – VI szkoły podstawowej – do 30 uczniów,

c) w klasach I – III gimnazjum – do 30 uczniów.

§ 13. 1. W szkołach, w których liczba uczniów jest mniejsza niż 12, należy zastosować łączenie klas.

2. Planowanie powstania oddziałów liczących poniżej 12 uczniów następuje po uzyskaniu zgody organu prowadzącego pod warunkiem braku możliwości tworzenia klas łączonych.

§ 14. Określa się szczegółowe warunki w zakresie organizacji klas łączonych w placówkach:

1) łączenie klas w szkołach podstawowych i gimnazjach następuje, gdy liczebność oddziałów wynosi mniej niż 12 uczniów,

2) klasy z liczbą uczniów mniejszą niż 12 łączy się z klasą niższą lub wyższą na tym samym etapie edukacji, z tym że oddział łączony nie może liczyć więcej niż 22 uczniów,

3) łączenie odbywa się według następujących zasad:

a) w klasach I – III szkoły podstawowej, w której po połączeniu liczba uczniów nie przekracza łącznie 16, łączeniem obejmuje się wszystkie zajęcia edukacyjne oraz wszystkie zajęcia dodatkowe,

b) w klasach IV – VI szkoły podstawowej łączeniem obejmuje się zajęcia z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, techniki, informatyki, języka angielskiego, religii, przyrody, godzin z wychowawcą, zajęć dodatkowych.

§ 15. Jeżeli połączenie oddziału klasy o liczbie uczniów mniejszej niż 7 z innym oddziałem nie jest możliwe, nie tworzy się w szkole oddziału tej klasy, a uczniowie zapisani do danej szkoły przyjęci zostają do szkoły w sąsiednim obwodzie szkolnym.

§ 16. W razie wątpliwości lub niejasności dotyczących łączenia klas ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz Gminy Iwonicz – Zdrój.

Zasady podziału na grupy

§ 17. 1. Podział na grupy jest możliwy w następujących przypadkach:

1) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych grupy od 10 do 24 uczniów ( w tym zespoły między – oddziałowe w klasach IV – VI oraz w gimnazjach),

2) na obowiązkowych zajęciach z informatyki, technologii informacyjnej, elementów informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych,

3) na obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego:

a) w klasach I – III zajęcia prowadzi się z całą klasą,

b) w klasach IV – VI szkoły podstawowej oraz w gimnazjum zajęcia prowadzone są w grupie oddziałowej, między oddziałowej lub miedzy klasowej, a w przypadku zespołu szkół – także w grupie miedzy szkolnej, liczącej nie więcej niż 26uczniów,

c) w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

2. Podział na grupy, inny niż wskazany w ust. 1, jest możliwy wyłącznie w ramach środków posiadanych w budżetach placówek i za zgodą Burmistrza Gminy.

IV. Zasady organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych

§ 18. 1. Liczba godzin i czas pracy świetlicy szkolnej musi wynikać z potrzeb uczniów i rodziców.

2. W godzinach pracy świetlicy, w miarę możliwości należy przewidzieć realizowanie przez nauczycieli, w ramach zwiększonego pensum, zajęć wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

3. W zespole szkół funkcjonuje jedna świetlica szkolna.

§ 19. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, kompensacyjne, logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej organizuje się z godzin pozostających do dyspozycji dyrektora.

§ 20. 1. Klasami sportowymi są oddziały, w których prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, w kolejnych co najmniej trzech klasach danego typu szkoły, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale.

2. Organizacja klas sportowych odbywa się według następujących zasad:

a) rekrutacja uczniów do klas sportowych powinna być ukończona przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

b) liczba uczniów w klasie sportowej powinna wynosić co najmniej 20,

c) tygodniowy wymiar zajęć sportowych powinien wynosić co najmniej 10 godzin, w tym obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego przewidziane w ramowym planie nauczania,

d) liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej powinna wynosić co najmniej 10.

V. Zasady organizacji indywidualnego nauczania

§ 21. 1. Nauczanie indywidualne organizuje się z uczniami, których stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły, na okres określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. Godziny nauczania indywidualnego oraz zajęć rewalidacyjnych zostają wprowadzone do arkusza organizacji pracy placówki po zatwierdzeniu ilości tych godzin przez Burmistrza Gminy.

2. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi:

1) dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej – 6 godzin,

2) dla uczniów klas Iv-VI szkoły podstawowej – 8 godzin,

3) dla uczniów gimnazjów – 10 godzin .

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Gminy może zwiększyć w/w liczbę godzin.

4. Rewalidacje indywidualną przyznaje się w wysokości 2 godzin tygodniowo.

§ 22. 1. Wprowadzenie godzin nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacji indywidualnej w trakcie roku szkolnego następuje na wniosek dyrektora placówki, złożony wraz z niezbędną dokumentacją i wyliczeniem skutków finansowych tych zmian i podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Gminy.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 23. Nauczanie indywidualne oraz rewalidację indywidualną organizuje dyrektor placówki tak, aby zapewnić z jednej strony zaspokajanie potrzeb edukacyjnych danego dziecka, a z drugiej strony spełnić wskazania zawarte w orzeczeniu poradni psychologiczno – pedagogicznej, dotyczące organizacji form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych lub innych o charakterze terapeutycznym.

§ 24. 1. Zajęcia w ramach nauczania indywidualnego prowadzi się w domu.

2. Dyrektor placówki ustala dla ucznia zakres, miejsce i czas nauczania indywidualnego, co oznacza, że w szczególnych przypadkach można je organizować w szkole.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor placówki może powierzyć prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej placówce.

§ 25. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia nauczycielowi prowadzącemu zajęcia nauczania indywidualnego w domu będzie wykaz faktycznie przepracowanych godzin zatwierdzony przez dyrektora placówki i potwierdzony przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

VI. Zasady pracy bibliotekarzy

§ 26. 1. Ustala się następujące normy zatrudnienia bibliotekarzy w placówkach:

1) liczących do 50 uczniów – wymiar 5/30 etatu

2) liczących od 51 do 100 uczniów – wymiar 10/30 etatu

3) liczących od 101 do 150 uczniów – wymiar 15/30 etatu

4) liczących od 151 do 200 uczniów – wymiar 20/30 etatu

5) liczących ponad 200 uczniów – wymiar 1 etatu, tj., 30/30

2. Normę zatrudnienia bibliotekarzy wymienioną w ust. 1 pkt. 5) zwiększa się o 5/30 etatu na każdych

następnych 50 uczniów nie więcej jednak niż dwa etaty na placówkę lub zespół szkół.

3. Za podstawę ustalenia normy zatrudnienia bibliotekarzy w zespołach szkół przyjmuje się

łączną liczbę uczniów ze szkół wchodzących w skład zespołu.

4. Zmniejszenie liczby uczniów w ciągu roku szkolnego nie powoduje zmian w obsadzie etatowej

biblioteki.

5. Godziny pracy biblioteki powinny być dostosowane do potrzeb uczniów.

VII. Zasady dotyczące zatrudniania pracowników

Pracownicy pedagogiczni

§ 27. 1. W placówkach powinni być zatrudniani nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje, określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa oświatowego.

2. Łączny wymiar czasu pracy nauczyciela nie może przekraczać tygodniowego wymiaru godzin powiększonego o 9 godzin. W przypadku zatrudnienia w kilku placówkach na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój dyrektor danej placówki obowiązany jest wpisać przy wykazie nauczycieli informację, w jakim wymiarze oraz w której placówce dany nauczyciel jest zatrudniony.

3. Przydział czynności powinien uwzględniać wszystkie posiadane przez nauczycieli kwalifikacje. Nauczycielom posiadającym więcej niż jedną specjalność nauczania należy przydzielać godziny zgodnie z tymi specjalnościami.

§ 28. Dyrektorzy, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2013 roku, podejmują decyzje kadrowe wynikające z organizacji placówki w roku nowym roku szkolnym ( rozwiązanie umowy, wypowiedzenie zmieniające warunki pracy, przeniesienia, uzupełnienia etatów, itd.).

§ 29. Zastępstwa realizowane są przez nauczycieli zatrudnionych w placówce w ramach godzin ponadwymiarowych.

1. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zatrudnienie nauczyciela na zastępstwo spoza placówki za pisemną zgodą burmistrza.

2. Nauczycieli zatrudnianych w trakcie roku szkolnego na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela należy zatrudniać na okres trwania tego zastępstwa, a na czas określony – nie dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych – za wyjątkiem nauczycieli stażystów, zatrudnionych od 1 września, rozpoczynających staż na stopień nauczyciela kontraktowego.

§ 30. 1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju. Godziny ponadwymiarowe mogą być przydzielane kadrze kierowniczej tylko w przypadku naturalnego przekroczenia pensum.

2. Wypłata wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw realizowanych przez kadrę kierowniczą może mieć miejsce tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój.

Pracownicy niepedagogiczni

§ 31. Zobowiązuje się dyrektorów placówek do prowadzenia racjonalnej polityki zatrudniania pracowników niepedagogicznych, wynikającej z faktycznych potrzeb placówki, mając na uwadze maksymalne wykorzystanie przez tych pracowników czasu pracy i wypełniania obowiązków w ramach zakresów czynności.

§ 32. O podziale etatów pracowników pomocniczych i obsługi na poszczególne stanowiska pracy, po uwzględnieniu potrzeb placówek, decyduje dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym, stosownie do środków zatwierdzonych na ten cel w planie finansowym.

§ 33. 1. Pracowników pomocniczych i obsługi można zatrudniać wyłącznie na stanowiskach wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.).

2. Limity etatów pracowników pomocniczych i obsługi w placówkach wynoszą:

1) Inspektor ( Podinspektor, Referent):

1 etat w szkołach podstawowych i gimnazjach

2) Pracownicy stołówki w szkołach:

na pierwsze 100 obiadów (obiady jednodaniowe) – 1 etat –w tym tylko jeden etat

na każde następne pełne 50 obiadów – 0,5 etatu pomocy kuchennej

do 50 obiadów – 0,25 etatu intendenta

od 51 do 100 obiadów – 0,50 etatu intendenta

Powyżej 100 obiadów – 1 etat intendenta

1) Pracownicy kuchni w przedszkolach:

na pierwsze 50 obiadów – 1 etat –w tym tylko jeden etat

na każde następne pełne 25 obiadów – 0,5 etatu pomocy kuchennej

do 50 obiadów – 0,25 etatu intendenta

od 51 do 100 obiadów – 0,50 etatu intendenta

4) Pomoc nauczyciela – 1 etat

5) Personel sprzątający (sprzątaczka, woźna)– jeden etat na 750 m2 powierzchni do sprzątania ( wszystkie pomieszczenia łącznie z korytarzami),

6) Konserwator – jeden etat od 1.300 m2 do 2.000 m2 powierzchni użytkowej placówki, nie wliczając utrzymywania w porządku i czystości terenów szkolnych (koszenie trawy, wyrównywanie terenu, przycinanie krzewów i drzew, omiatanie, odśnieżanie itp.)


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 014.0.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Wniosek o przyznanie nauczania indywidualnego

Burmistrz Gminy

Iwonicz-Zdrój

Dyrektor ………… zwraca się z uprzejmą prośbą o przyznanie …. godzin nauczania indywidualnego dla ………, ucznia klasy ….., zgodnie z Orzeczeniem Nr ….o potrzebie nauczania indywidualnego( rewalidacji indywidualnej), wydanym przez Poradnie …….

Proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego(rewalidacji)

2. Prośbę rodzica o przyznanie nauczania indywidualnego(rewalidacji)[1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

[2]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}