Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Iwonicz-Zdrój

Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Iwonicz-Zdrój

UCHWAŁA NR XXX/228/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )) i art.13 ust.1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. )), Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:
Rada Miejska w Iwoniczu Zdroju
u c h w a l a , co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż działki Nr 1320/13 o pow. 340 m2 położonej w Iwoniczu-Zdroju będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Iwonicz-Zdrój, dla której urządzona jest księga wieczysta Nr KS1K/00099289/2.
§ 2. Zakres sprzedaży określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3. Sprzedaż, o której mowa w § 1 nastąpi w trybie i na zasadach określonych w art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie do uchwały:
Działka położna jest w Iwoniczu-Zdroju obok Domu Zdrojowego.
Zabudowana obiektami dawnych magazynów Uzdrowiska.
Aktualnie jest zawarta umowa dzierżawy na okres do 31 maja 2017 roku.
W przypadku sprzedaży działki –umowa zostanie rozwiązana z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.