Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZatrudnienie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju

Zatrudnienie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 020.O.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )) i art. 46 ust.3, art. 47 ust. 1 i art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 217),
z a r z ą d z a m,
co następuje:
§ 1. 1. Zgodnie z wynikiem rozstrzygniętego konkursu, od dnia 10 maja 2013roku , zatrudnia się Pana Bogdana Tomasiewicza na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju.
2. Zatrudnienie na stanowisku Dyrektora SPZOZ GPL w Iwoniczu – Zdroju następuje na podstawie powołania na czas określony – 6 lat, tj. do 9 maja 2019 roku.
3. Warunki wynagrodzenia za pracę zostaną określone odrębnym aktem.
§ 2. 1. Przewiduje się możliwość udzielania przez Dyrektora SPZOZ GPL
w Iwoniczu – Zdroju świadczeń zdrowotnych, polegających na udzielaniu pacjentom porad lekarskich w siedzibie SPZOZ GPL w Iwoniczu – Zdroju oraz w Punktach Lekarskich w Lubatówce i w Iwoniczu.
2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych będzie odbywało się w wybranych przez Dyrektora SPZOZ GPL w Iwoniczu – Zdroju dniach tygodnia w wymiarze 30 godzin tygodniowo.
3. Dyrektor SPZOZ GPL w Iwoniczu – Zdroju przedstawi Burmistrzowi Gminy Iwonicz – Zdrój szczegółowy harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1.
4. Dyrektor SPZOZ GPL w Iwoniczu – Zdroju nie może podjąć innego zatrudnienia bez zgody Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój, wyrażonej w formie pisemnej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.