Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zatwierdzenie strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2012-2020

Zatwierdzenie strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2012-2020

UCHWAŁA NR XXX/225/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2012-2020.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )), Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:
uchwala się , co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala strategię rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2012 – 2020, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki