biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiana statutu uzdrowiska

Zmiana statutu uzdrowiska

UCHWAŁA NR XXXII/231/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie zmiany statutu uzdrowiska.

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )) i art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tj. Dz.U. 2012 r., poz. 651 z późn. zm. )), uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z 29 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój , wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust.1 dodaje się pkt. 13) w brzmieniu: „13.lokalizacji siłowni wiatrowych, biogazowni, ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na sprzedaż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji energii elektrycznej, a także innych obiektów i budowli uciążliwych dla środowiska”,
2) w § 3 w ust.2 pkt 3) kropkę zastępuję się przecinkiem i dodaje słowa: „a także inwestycji, o których mowa w § 3 ust.1 pkt13)”,
3) w § 3 ust.3 pkt 1) kropkę zastępuję się przecinkiem i dodaje słowa: „a także inwestycji , o których mowa w § 3 ust.1 pkt13)”,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.”