Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZmiana zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 roku

Zmiana zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 024.O.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. )) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )), Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zarządza, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 022.O.2013 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 roku , wprowadza się następujące zmiany:
1) w Załączniku Nr 1 pkt 3 ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2013 r.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.