Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzyznanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 roku

Przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 roku

Zarządzenie Nr 030.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.1), Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Przyznaję dotację na ogólną kwotę 66 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, niedziałających w celu osiągnięcia zysku realizujących zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 roku.
2. Wykaz podmiotów, którym przyznano dotację o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Decyzja o przyznaniu dotacji została podjęta po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w celu oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 roku.
§ 3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój, a klubem sportowym tj. podmiotem, któremu przyznano dotację.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy

Paweł Pernal

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 030.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 17 czerwca 2013 r.

Wykaz podmiotów wybranych do realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 roku wraz z kwotami przyznanych dotacji
1. Zadanie Nr 1: „Działaność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Iwonicz” -Ludowy Klub Sprtowy ”Iwonka Iwonicz„ w Iwoniczu – 20 800,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych).
2. Zadanie Nr 2: „Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatowa„ – Ludowy Klub Sportowy „Lubatowa„ w Lubatowej – 14 150,00 zł (slownie: czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).
3. Zadanie Nr 3: „Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatówka„ – Ludowy Klub Sportowy „Lubatówka” w Lubatówce – 14 150,00 zł (slownie: czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).
4. Zadanie Nr 4: „Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w zakresie biathlonu„ – Iwonicki Klub Narciarski „Górnik„ w Iwoniczu-Zdroju – 16 900,00 zł (slownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych).