biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do szacowania szkód powstałych w infrastrukturze drogowej i komunalnej gminy

Powołanie Gminnej Komisji do szacowania szkód powstałych w infrastrukturze drogowej i komunalnej gminy

ZARZĄDZENIE NR 035.O.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania szkód powstałych w infrastrukturze drogowej i komunalnej gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny (Dz. U z 2013 r. poz. 594 ), art. 19 ust. 1 i ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietna 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2007 Nr 89 poz. 590 ze zm.)
W związku z gwałtownymi i obfitymi opadami deszczu jakie miały miejsce na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w dniach 10 i 11 czerwca 2013 r. potwierdzone ostrzeżeniami Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie zarządzam co następuje:
§ 1. Powołuję Gminną Komisję do szacowania powstałych szkód w składzie:
1. Robert Niemczyk – Przewodniczący
2. Wojciech Klimkiewicz- Członek
3. Piotr Dobrowolski -Członek
4. Dorota Bogusz – Członek
§ 2. Zadaniem powołanej Komisji jest przeprowadzenie wizji w terenie i dokonanie szacunku powstałych szkód w infrastrukturze drogowej i komunalnej na terenie Gminy. Z dokonanego szacunku powstałych szkód, Komisja sporządza protokół szkód, który przedstawi Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania