Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan Wykonawczypowołanie Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

powołanie Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )) i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. )), Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Komisję Konkursową do spraw oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 roku w składzie:
1) Karolina Pernal – Przewodniczący Komisji
2) Anna Frodyma – Członek Komisji
3) Halina Józefczyk – Habrat – Członek Komisji
2. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi Gminy wyników konkursu wraz z dokumentacją konkursową.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.