biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXXII / 2013 z dnia 24 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII / 2013 z dnia 24 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII / 2013

Z obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
24 maja 2013r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju od godz. 12.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XXXII sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji:- Radnych Rady Miejskiej,
– Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Radnych powiatu Pana Józefa Turka, Pana Stanisława Kenara, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy: Dyrektora GOPS Panią Iwonę Wójcik-Druciak, Pana Rafała Gużkowskiego Dyrektora ZGK w Iwoniczu-Zdroju, oraz mieszkańców Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami,
3. Przyjęcie protokołu Nr XXIX, XXX i XXXI z sesji Rady Miejskiej,
4. Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) zmiany statutu uzdrowiska,
2) zmiany w uchwale budżetowej na 2013r.
3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój,
4) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwonicz-Zdrój, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych obiektów. 
5) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy,
6) opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Iwoniczu,
5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
6. Zamknięcie sesji.
Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu, głosujących 13, za 13.
Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami,
Pan Burmistrz odczytał informację nt. realizacji uchwał podjętych na ostatnich sesjach tj na XXIX-XXXI sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy ww okresie. Ponadto poinformował o spotkaniach i o innych wydarzeniach, jakie miały miejsce ww okresie. Informacje te stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na ww temat nie podjęto.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr XXIX, XXX i XXXI z sesji Rady Miejskiej,
Protokół Nr XXIX z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2013r. został przyjęty jednogłośnie 13 za.
Protokół Nr XXX z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2013r. został przyjęty jednogł. 13 za.
Protokół Nr XXXI z sesji Rady Miejskiej z dnia 9 maja 2013r. został przyjęty jednogłośnie 13 za.
Ad. 4. Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) zmiany statutu uzdrowiska,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Uzdrowiska. Zmiana dotyczy wprowadzenia następujących zapisów w § 3 w ust.1( w którym jest mowa o czynnościach zabronionych w strefach ochrony uzdrowiskowej) dodaje się pkt. 13) w brzmieniu: „13) lokalizacji siłowni wiatrowych, biogazowni, ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na sprzedaż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji energii elektrycznej, a także innych obiektów i budowli uciążliwych dla środowiska”. Komisja Statutowa i
Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 13, za 12, wstrzy. się 1, uchwała została podjęta.
2) zmiany w uchwale budżetowej na 2013r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli Radni Pan Krukar Stanisław, Pan Szajna Kazimierz, Pan Przewodniczący Rady, Pan Wiesław Polek Z-ca Burmistrza, Pan Stanisław Drozd oraz mieszkaniec Iwonicza-Zdroju.
Pan Skarbnik Gminy i Pan Burmistrz udzielili odpowiedzi i wyjaśnień do projektu uchwały.
Pan Skarbnik wyjaśnił, – w rozdziale 75023 proponuje się zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 26 672, w rozdziale 75011 o kwotę 1 580 zł. Są to środki niezbędne do prawidłowego wykonania funduszu płac w administracji rządowej oraz samorządowej w roku 2013.
Kwota 9000 zł w administracji samorządowej to środki jakie proponuje się przeznaczyć na zakup nowej centrali telefonicznej do Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.
W rozdziale 90002 proponuje się zmianę przeznaczenia kwoty 23 175 zł. Są to środki niezbędne na wypłatę wynagrodzenia dla osoby, która będzie zajmowała się ewidencją należności za śmieci. Są to środki w ramach „tzw. Gospodarki śmieciowej”.
Pan Burmistrz poinformował, że zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu pn: „Poprawa infrastruktury turystycznej i kulturalnej w Uzdrowisku Iwonicz-Zdrój”, Gmina ma obowiązek zachować trwałość projektu przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Gmina ma obowiązek utworzenia nowych miejsc pracy – 3 mężczyzn na podstawie umowy o pracę w terminie najpóźniej do dnia 31 maja 2013 r. Wydatki na utworzenie 3 stanowisk do końca 2013 roku to kwota 42 113 zł. Ponadto Pan Burmistrz poinformował o zamontowaniu nowej centrali telefonicznej i uruchomienia telefonów bezpłatnych w ramach instytucji gminnych bez ponoszenia kosztów oraz o organizacji pracy w zakresie realizacji ustawy tzw gospodarki śmieciowej, ogłoszenia przetargu. Ponadto zabezpieczono środki w planie wydatków budżetowych kwotę 3 000 zł. na realizację„ Programu dostarczania żywności najuboższej ludności UE”. Gmina Iwonicz-Zdrój partycypuje w kosztach rozdysponowania artykułów spożywczych, przekazywanych przez Bank Żywności oraz organizuje transport tych artykułów do poszczególnych miejscowości. Członkowie Akcji Katolickich rozprowadzają otrzymane artykuły wśród osób potrzebujących.
Pokrycie części wydatków proponuje się z wprowadzenia wolnych środków w kwocie 73 365 zł. Ogółem w roku 2013 wolne środki pochodzące z rozliczenia budżetu z roku 2012 to kwota 1 404 320,37 zł, natomiast po uchwaleniu wolnych środków tą uchwałą, pozostaje do wprowadzenia kwota ok 860 000 zł wolnych środków. Pan Z-ca Burmistrza udzielił odpowiedzi w sprawie wykonania remontu drogi Winiarskiej i remontu drogi rolniczej w miejscowości Lubatówka.
Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 13, za 10, wstrzy. się 3, uchwała została podjęta.
3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 13, za 13, uchwała została podjęta.
4) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwonicz-Zdrój, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych obiektów. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały oraz wniosek Komisji w sprawie oznaczenia przystanków, który prawy, a który lewy. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz w sprawie przystanków dla przewoźników przy drogach krajowych, dla których oznaczenia zostały ustalone przez zarządcę drogi, natomiast przy drogach powiatowych i gminnych, oznaczenia określa się tą uchwałą dla osób wsiadających i wysiadających. W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli Radni Pan Kazimierz Szajna, Pan Stanisław Krukar, Pani Dorota Świstak. Poruszono temat dot. obowiązku sprzątania przystanków przez Gminę, ponownego ustawienia ławek na przystankach dla osób oczekujących na autobus oraz ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków przez przewoźników. Przewodniczący Rady po dyskusji poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 13, za 12, przeciw 1, uchwała została podjęta.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy. Po przerwie wznowił obrady.
5) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do uchwały przygotowanym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 13, za 13 , uchwała została podjęta.
6) opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Iwoniczu,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 13, za 13, uchwała została podjęta
Ad. 5 Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
W sprawach bieżących omawiano sprawy:
Pan Burmistrz poinformował:
– o sprawozdaniach finansowych dotyczących wykonania budżetu za 2012r.,.które przekazano radnym
– o kontroli w USC w zakresie zabezpieczenia ksiąg USC przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wniesione zawiadomienie przez mieszkańców Iwonicza-Zdroju (kontrola nie stwierdziła, nieprawidłowości zabezpieczenia akt stanu cywilnego, nie wniesiono żadnych uwag),
– o kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dokonywanej w terminie od 21.05.2013 do połowy czerwca 2013r.
Następnie mieszkaniec Iwonicza-Zdroju przedstawił negatywne uwagi dotyczące porządku, utrzymania czystości i estetyki miasta Iwonicza-Zdroju.
Pan Radny Krzysztof Józefowicz zwrócił uwagę na pewne zachowania mieszkańca Iwonicza-Zdroju na ostatniej sesji oraz na stronę internetową założoną przez mieszkańca Iwonicza-Zdroju i na zamieszczane na tej stronie obraźliwe i nieprawdziwe informacje dot. pracy radnych i na temat mieszkańców Iwonicza wsi w sprawie organizowanych protestów dot. zaniechania budowy farmy wiatrowej. W związku z tymi uwagami otworzyła się wymiana zdań na temat zamieszczanych informacji między Radnymi, a mieszkańcem Iwonicza-Zdroju. Pan Burmistrz prosił o zaniechanie komunikacji w języku nienawiści. Poinformował o skutkach prawnych wynikających z kodeksu karnego za zniesławienie, pomówienie itp.
Pan Stanisław Drozd podziękował Radnym Powiatu za remont drogi powiatowej oraz prosił o wykoszenie poboczy przy drodze powiatowej. Następnie prosił Pana Burmistrza o zorganizowanie spotkania sołtysów z dyrektorem ZGK w Iwoniczu-Zdroju.
Pan Andrzej Kuliga prosił o dokonanie przeglądu dróg gminnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zawężenie dróg m.in. przez nasadzenia w pasie drogowym żywopłotów i krzewów, które powodują zagrożenie w ruchu drogowym.
Pani Świstak Dorota proponowała wystosować pisma do mieszkańców o usunięcie żywopłotów, krzewów z pasa drogowego przy drogach gminnych.
Pan Krukar zgłosił konieczność rozwiązania problemu infiltracji wody do sieci kanalizacyjnej przy piekarni w Iwoniczu-Zdroju.
Przewodniczący Rady zgłosił konieczność dokonania przeglądu w terenie problemów związanych z drogami, ciekami wodnymi razem z komisją rozwoju Gminy i pracownikiem Urzędu Gminy w celu rozwiązania tych problemów.
Pan Turek Józef Radny Powiatu prosił o wyjaśnienie sprawy dot. budowy telefonii komórkowej w miejscowości Lubatowa w sąsiedztwie zabudowań. Nawiązał do planowanych poszukiwań gazu i ropy na terenie Lubatowej i Lubatówki prowadzonych przez Instytut Geofizyki w Krakowie oraz o umowne zabezpieczenie odszkodowań za wyrządzone szkody. Pytał o termin naprawy dróg po zimie. Pan Z-ca Burmistrza udzielił odpowiedzi w sprawie remontu dróg gminnych w 2013r, które planuje się wykonać do końca czerwca br. w skali 1/3 ogólnych potrzeb.
Pani Anna Wołtosz zgłosiła potrzebę zwołania zebrania wiejskiego w Lubatowej w celu przedstawienia mieszkańcom informacji w sprawie wywozu śmieci, zarządcy cmentarza i sprzedaży kółka rolniczego.
Ad. 6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 15.30.
Prot. DB Przewodniczący Rady Bogusław Dmytrak