Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXXIII / 2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XXXIII / 2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XXXIII / 2013

Z obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
3 czerwca 2013r. w gabinecie Burmistrza Gminy w Iwoniczu-Zdroju od godz. 13.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XXXIII sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji:- Radnych Rady Miejskiej,
– Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza – pracowników Urzędu Gminy, Panią Annę Malik –Borowską – Sekretarz Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy. Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco,
2) wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco,
3) zmiany w uchwale budżetowej na 2013r.
4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój,
1. Zamknięcie sesji.
Porządek po wprowadzonych zmianach został przyjęty jednogłośnie 14 za.

Ad. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia do projektów uchwał, zaproponowanych do uchwalenia na dzisiejszej sesji. Z uwagi na brak środków zastanawiamy się nad realizacją trzech projektów Rewitalizacja Park Zdrojowy i dwa projekty dot modernizacji domów ludowych. Jesteśmy po rozmowie z urzędem Marszałkowskim w sprawie przyjęcia do realizacji tych projektów i po przeanalizowaniu tej sprawy zdecydowaliśmy się wprowadzić do realizacji 2 przedsięwzięcia tj : „Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w Iwoniczu” oraz „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Lubatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Finansowanie zostanie rozłożone na dwa lata, w tym roku planowane są nieduże wydatki ok 30 000 zł a pozostałe zobowiązania planuje się do wykonania w 2014r. Do podpisania umowy konieczne jest zabezpieczenie udzielone w formie weksla niezupełnego (in blanco) oraz poprzez złożenie deklaracji wekslowej. Zobowiązanie zostanie pokryte z dochodów własnych Gminy przewidzianych w budżetach gminy na lata 2014 – 2022. Po ogłoszeniu przetargu w br. będziemy wiedzieć jakie wydatki ująć w budżecie na 2014r. Pan Burmistrz poinformował, że będziemy walczyć o środki by te dwa zadania zrealizować. Natomiast realizacja projektu rewitalizacja parku zdrojowego, zostanie przesunięta za zgodą Urzędu Marszałkowskiego na rok 2015. Na tym zakończono wyjaśnienia dot. projektów uchwał i zwołanej sesji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie:
1) wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco, dot. zabezpieczenia w formie weksla in blanco – w 2013 r. w kwocie 500 000 zł przez Gminę Iwonicz-Zdrój prawidłowego wykorzystania pomocy na realizację przedsięwzięcia „ Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Lubatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto w głosowaniu, głosujących 14, za 14.

Przewodniczący Rady odczytał kolejny projekt uchwały w sprawie :
2) wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco,
dot. zabezpieczenia w formie weksla in blanco – w 2013 r. w kwocie 500 000 zł przez Gminę Iwonicz-Zdrój prawidłowego wykorzystania pomocy na realizację przedsięwzięcia „ Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w Iwoniczu” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto w głosowaniu, głosujących 14, za 14.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie:
2) zmian w uchwale budżetowej na 2013r.
Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto w głosowaniu głosujących 15, za 14, wstrz. się 1.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie:
3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój,
zmiany dot. : zwiększenia planu wydatków budżetowych majątkowych o kwotę 30 800 zł z wolnych środków pochodzących z rozliczenia budżetu roku 2012.
Przyjęcia do realizacji dwóch przedsięwzięć:
1. „Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w Iwoniczu” z limitem wydatków ogółem 1 130 300 zł w tym: rok 2013 – 19 300 zł, rok 2014 – 1 111 000 zł.
2. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Lubatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z limitem wydatków ogółem 2 259 500 zł w tym: rok 2013 – 11 500 zł, rok 2014 – 2 248 000 zł.
Dokonania zmiany upoważnień Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w związku z przyjęciem do realizacji przedsięwzięć wieloletnich. W roku 2014 upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań wynikających z tytułu realizacji przedsięwzięć do kwoty 3 359 000 zł.
Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto w głosowaniu głosujących 15, za 15.

Ad. 3 Zamknięcie sesji. Przewodniczący Rady zakończył obrady sesji o godz. 14.30.
Prot. D.B Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak