Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE NR 032.O.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r. poz.594 ) i art. 36 a ust. 1 i ust. 14, w związku z art. 5 c pkt 2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )), po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce, a także po uzyskaniu zgody wyrażonej przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z a r z ą d z a m,
co następuje:
§ 1. Przedłuża się Panu Adamowi Dołęgowskiemu okres powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce na kolejny okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2018 roku.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.