biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2012r.

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2012r.

UCHWAŁA NR XXXIV/242/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 594 ) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju
uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z :
1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2012r.,
2. sprawozdaniem finansowym,
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu Burmistrza Gminy z wykonania budżetu za rok 2012,
4. informacją o stanie mienia Gminy Iwonicz-Zdrój,
5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
udziela się absolutorium Panu Pawłowi Pernalowi Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój
z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2012.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.