Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUdzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce

Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce

ZARZĄDZENIE NR 034.O.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594 ),
z a r z ą d z a m,
co następuje:
§ 1. 1. Udzielam Panu Adamowi Dołęgowskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce pełnomocnictwa oraz upoważniam go do wykonywania czynności zwykłego zarządu, obejmującego działalność statutową Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce.
2. Pełnomocnictwa udziela się na czas sprawowania funkcji Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce, na okres 5 lat szkolnych , tj. od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2018 roku.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.