Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie wysokości opłat za miejsca pod groby ziemne i murowane na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

Ustalenie wysokości opłat za miejsca pod groby ziemne i murowane na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 038.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca pod groby ziemne i murowane na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm., Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zarządza, co następuje:

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za wykup miejsca pod groby ziemne i murowane, w tym grobowce i katakumby oraz za korzystanie z urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój, położonych w miejscowościach Iwonicz, Lubatówka i Lubatowa.

Wysokość opłat, o których mowa w ust.1, określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Opłaty, o których mowa w § 1, są pobierane w momencie wykupu miejsca związanego z pochowaniem zwłok na cmentarzu komunalnym.

2. Wykup miejsc pod groby ziemne i murowane nie związane z pochówkiem wymaga pisemnej zgody właściciela cmentarzy.

3. Opłaty, do których dolicza się podatek VAT, pobierane są na podstawie faktury VAT, wystawianej przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, po uprzednim ustaleniu wysokości opłaty przez zarządcę cmentarza.

§ 3. Opłaty, o których mowa w § 1, stanowią dochody budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Infrastruktury Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 58 /2010 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie opłat za miejsca pod groby ziemne i murowane na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik  do Zarządzenia Nr 038.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 27 czerwca 2013 r.
 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA MIEJSCA POD GROBY ZIEMNE I MUROWANE NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ, POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH IWONICZ, LUBATÓWKA I LUBATOWA

Lp.

Wyszczególnienie usługi

Opłata brutto


1


Miejsce pod grób ziemny jednoosobowy (na 20 lat):
1) mały o wymiarach 1,2 m x 0,6 m
2) duży o wymiarach 2,0 m x 1,0 m

70 zł
150 zł


2


Miejsce pod grób ziemny dwuosobowy i większy (na 20 lat):
1) mały dwuosobowy
2) duży dwuosobowy
3) za każdą następną osobę ( grób mały/duży)

140 zł
300 zł
70 zł / 150 zł


3


Miejsce pod grób murowany do składania trumien w kierunku poziomym:
1) jednoosobowy – grób mały/duży
2) za każdą następną osobę – grób mały/duży

190 zł /450 zł
150 zł/450 zl


4


Miejsce pod grób murowany pionowy (katakumby):
1)dwuosobowy o wymiarach 130x250cm,

400 zł

5

Opłata za zastrzeżenie nie użycia grobu do ponownego pochowania zwłok, ważna na dalsze 20 lat:
za grób ziemny mały od osoby
za grób ziemny duży od osoby

25 zł
50 zł

6

Opłata za miejsce z prawem budowy grobowca czteroosobowego
– za każdą następną osobę


1.300 zł
325 zł

7

Za zezwolenie na wjazd na teren cmentarza z materiałami budowlanymi do budowy nagrobka lub grobowca – dotyczy cmentarza ze stała obsługą


50 zł

8

Za składowanie na terenie cmentarza materiałów budowlanych powyżej dwóch dni – dotyczy cmentarzy ze stałą obsługą

15 zł za każdy dzień składowania