biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco

Wyrażenie zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco

UCHWAŁA Nr XXXIII/237/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1

1. Wyraża się zgodę na udzielenie zabezpieczenia w 2013 r. w kwocie 500 000 zł przez Gminę Iwonicz-Zdrój prawidłowego wykorzystania pomocy na realizację przedsięwzięcia „ Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Lubatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
2. Zabezpieczenie zostanie udzielone w formie weksla niezupełnego (in blanco) oraz poprzez złożenie deklaracji wekslowej, co do zasad wypełnienia weksla na sumę całkowitego zobowiązania wynikającego z umowy, łącznie z odsetkami, prowizjami i opłatami powstałymi z jakiegokolwiek tytułu.

§ 2
Zobowiązanie, o którym mowa w §1 zostanie pokryte z dochodów własnych Gminy przewidzianych w budżetach gminy na lata 2014 – 2022, w tym z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.