Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2012r.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2012r.

UCHWAŁA NR XXXIV/241/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 270 ust. 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju
uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za 2012r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2012r., Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju zatwierdza przedstawione sprawozdania.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.