Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiana uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Zmiana uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XXXIV/244/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVI/202/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wprowadza następujące zmiany: w § 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje słowa: „ a także do wyposażenia nieruchomości w worki foliowe – pojemniki”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.