Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXXIV/243/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594 ) i art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXIX/224/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju z dnia 26 marca 2013 . w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następującą zmianę w § 2 : słowa ” do dnia 31 maja 2013 r. ” zaastępuje się słowami: „do dnia 30 czerwca 2013 r.„
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.