biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na 2013 rok

Zmiany w uchwale budżetowej na 2013 rok

UCHWAŁA Nr XXXIII /239/ 2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2013 rok wprowadza
się następujące zmiany :

1.Dokonuje się zmian w planie wydatków własnych zgodnie z tabelą nr 1
2.Zmiany planów finansowych w jednostkach budżetowych otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą nr 2

. § 2
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 po zmianach określa tabela nr 3 załączona do niniejszej uchwały.

§ 3
Wprowadza się wolne środki w kwocie 30 800 zł.
Szczegółowy podział przedstawia tabela nr 4 załączona do niniejszej uchwały.

.
§ 4
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Załączniki