Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

U C H W A Ł A Nr XXXIII /240/ 2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój
na lata 2013–2020

Na podstawie art. 229, art. 230, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.poz.1456)

Rada Miejska postanawia:

§ 1
W związku z podjętymi przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą długu na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
1. Przyjąć do realizacji przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w Iwoniczu” z limitem wydatków ogółem 1 130 300 zł w tym: rok 2013 – 19 300 zł, rok 2014 – 1 111 000 zł.
2. Przyjąć do realizacji przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Lubatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z limitem wydatków ogółem 2 259 500 zł w tym: rok 2013 – 11 500 zł, rok 2014 – 2 248 000 zł.
3. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały w następujących kwotach:
Rok 2014 do kwoty – 3 359 000 zł

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki