Strona głównabiuletynNabór pracownikówNabór na wolne stanowisko pracy ds. infrastruktury drogowej w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. infrastruktury drogowej w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju

BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

O G Ł A S Z A

nabór na wolne stanowisko pracy

ds. infrastruktury drogowej w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Iwoniczu – Zdroju, ul. Al. Słoneczna 28

II. Stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. infrastruktury drogowej

III. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

 
1.    Wymagania niezbędne:

a)    wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym,

b)    co najmniej 2 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

c)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)    dobra znajomość obsługi komputera,

e)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 
2.    Wymagania dodatkowe:

   a)   znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie

         samorządu gminnego, w tym ustawy o samorządzie gminnym,

        b)   znajomość prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych oraz

              podstawowych zasad postępowania administracyjnego,

        c)   podstawowa wiedza z zakresu przebiegu i wykonawstwa robót drogowych,

        d)   umiejętność przygotowywania dokumentacji projektowej i kosztorysów

              inwestorskich oraz organizowanie wykonawstwa robót drogowych,

        d) umiejętność pracy w zespole oraz sprawnej i efektywnej organizacji pracy,

 

IV.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)    prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i remontami dróg gminnych oraz ich utrzymaniem, w tym zimowym utrzymaniem tych dróg,

b)    przygotowanie i udział w odbiorach końcowych oraz rozliczenia końcowe inwestycji i remontów,

c)    przygotowywanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich organizowanie wykonawstwa robót drogowych,

d)    wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego, zgód na korzystanie z przystanków autobusowych,

e)    prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem drogi do kategorii dróg gminnych,

f)     szacowanie szkód powstałych na drogach gminnych, sporządzanie protokołu tych szkód wraz z ich wstępną wyceną,

g)    współpraca w przygotowywaniu wniosków o dotacje oraz środki pozabudżetowe,

h)    prowadzenie ewidencji dróg i mostów,

i)     prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów,

 

V.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)   miejsce pracy – praca w budynku Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju, w pomieszczeniu przystosowanym do pracy biurowej,

b)   stanowisko pracy – związane jest z pracą przy komputerze wewnątrz budynku oraz z przemieszczaniem się po terenie gminy.

      

 

VI.      Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny i CV,

b)    odpisy lub kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz staż pracy,

c)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami),

e)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

VII.     Termin i miejsce złożenia dokumentów:

 Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:

 „Dotyczy naboru na stanowisko ds. infrastruktury drogowej” z podaniem

 numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e – mail, w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu- Zdroju, Al. Słoneczna 28 lub za pośrednictwem poczty na wyżej wskazany adres do dnia 5 sierpnia 2013 roku do godziny 1500.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.                               
Postępowanie konkursowe przeprowadzi Zespół do spraw naboru.

 

IX.   Dodatkowe informacje:

1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie

    oraz drogą e – mailową o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji      

    Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju.

3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

    osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

    zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej

    niż 6%.           
 
 

                                                                                                      Burmistrz Gminy

                                                                                                        Paweł Pernal

Informacja o wyniku naboru