Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXV/245/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 4 lipca 2013 r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1])) i art.6 l, ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.[2])),

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów pobierających opłaty, o których mowa w § 1 wyznacza się:

1. w sołectwie Iwonicz        – Pan Waldemar Niemczyk

2. w sołectwie Lubatowa    – Pan Józef Turek

3. w sołectwie Lubatówka  – Pan Stanisław Drozd

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 0,50 zł od każdej wpłaty pobranej przez inkasenta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.[1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

[2]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}