Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

UCHWAŁA NR XXXVI/250/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Iwonicz-Zdrój z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 3 ust. 2 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Iwonicz-Zdrój z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
2. Tekst porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zadanie własne Gminy w zakresie, o którym mowa w § 1, realizowane będzie za pośrednictwem spółki komunalnej Gminy Krosno – Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie, która jest podmiotem prowadzącym eksploatację regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowanej w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/250/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 19 lipca 2013 r.

Porozumienie międzygminne
zawarte w Krośnie w dniu …………….2013r.
w sprawie współdziałania Gminy Krosno z Gminą Iwonicz-Zdrój
w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 3 ust. 2 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwał organów stanowiących Strony Porozumienia, a to:
1) uchwały Rady Miasta Krosno z dnia 26.04.2013r. Nr XXII/865/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Krosno z Gminą Iwonicz-Zdrój w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
2) uchwały Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr XXXVI/250/2013 z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Iwonicz-Zdrój z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
Gmina Krosno, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna Pana Piotra Przytockiego, adres dla doręczeń: 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,
oraz Gmina Iwonicz-Zdrój, reprezentowana przez Burmistrza Pana Pawła Pernala adres dla doręczeń: 38-440 Iwonicz-Zdrój, al. Słoneczna 28
zawierają następujące Porozumienie:
§ 1. 1 Strony zawierają niniejsze Porozumienie w związku z obowiązkiem spoczywającym na każdej Gminie w zakresie zapewnienia utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
2. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
§ 2. Gmina Krosno oświadcza, że spółka komunalna Gminy Krosno – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie, zwana dalej MPGK Krosno, jest podmiotem prowadzącym eksploatację regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, zlokalizowanej w Krośnie przy ulicy Białobrzeskiej Nr 108, o której mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21), zwanej dalej RIPOK w Krośnie.
§ 3. 1. Gmina Iwonicz-Zdrój zobowiązuje się dostarczać ze swojego obszaru do RIPOK w Krośnie wszystkie odpady komunalne zmieszane oraz odpady zielone odebrane od właścicieli nieruchomości na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej przez Gminę Iwonicz-Zdrój z MPGK Krosno, zwanej dalej umową wykonawczą.
2. Cel wskazany w ust. 1 zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.).
§ 4. Porozumienie niniejsze wchodzi w życie z dniem zawarcia umowy wykonawczej i ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy wykonawczej.
§ 5. Strony zobowiązują się do współdziałania w dobrej wierze oraz ze szczególną starannością w zakresie realizacji postanowień Porozumienia.
§ 6. Wszystkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7. Porozumienie międzygminne sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, jeden dla MPGK Krosno oraz jeden z przeznaczeniem do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.