biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na 2013 rok

Zmiany w uchwale budżetowej na 2013 rok

UCHWAŁA Nr XXXV /246/ 2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 4 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2013 rok wprowadza
się następujące zmiany :

1.Dokonuje się zmian w planie wydatków własnych zgodnie z tabelą nr 1
2.Zmiany planów finansowych w jednostkach budżetowych otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą nr 2

§ 2
Wprowadza się wolne środki w kwocie 1 345,55 zł.
Szczegółowy podział przedstawia tabela nr 3 załączona do niniejszej uchwały.

.
§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Załączniki