biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2013–2020

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2013–2020

UCHWAŁA NR XXXVI/249/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2013–2020

Na podstawie art. 229, art. 230, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. 2012 r., poz. 1456), Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z podjętymi przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą długu na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Przyjąć do realizacji przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój”
o łącznych nakładach 7 603 441,90 zł . Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2010 – 2015.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3. Dokonać zmian w upoważnieniach Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały , które po zmianach otrzymują brzmienie:
Rok 2014 do kwoty – 8 703 231,94 zł
Rok 2015 do kwoty – 2 196 134,96 zł
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia