biuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoWyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 7”

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 7”

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA gminy IWONICZ-ZDRÓJ
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 7”
w miejscowości Iwonicz w gminie Iwonicz- Zdrój
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust.1 i art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z póżn. zm.) orazUchwały Nr XXVI/206/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniaMiejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 7” w miejscowości Iwonicz, gmina Iwonicz-Zdrój.

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 7”
w miejscowości Iwonicz w gminie Iwonicz-Zdrój

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 

w dniach od 08 sierpnia 2013 r. do 06 września 2013 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój przy Alei Słonecznej 28

 pokój nr 204 w godzinach pracy Urzędu

 

Przedmiotem planu jest przeznaczenie całego terenu objętego planem na teren rolniczy oznaczony symbolem R.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekCIE planU miejscowEGO rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 SIERPNIA 2013 r.

w IWONICZu-ZDRoJu w budynku „Amfiteatru” – sala narad , o godz. 12.00

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi, zgodnie z art.18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy wnosić na piśmie lub w postaci elektronicznej do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, odpowiednio na adres: 38-440 Iwonicz-Zdrój Al. Słoneczna 28, adres e-mailowy: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2013 roku.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}