biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

ZARZĄDZENIE NR 043.0.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

pn.:
„Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 717 w m. Iwonicz-Zdrój w km 0+000-0+200”
„Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 717 w m. Iwonicz-Zdrój w km 0+200-0+210”
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594)
z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego robót budowlanych pn.:
„Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 717w m. Iwonicz-Zdrój w km 0+000-0+200”
„Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 717 w m. Iwonicz-Zdrój w km 0+200-0+210”
w składzie:
1. Dorota Bogusz – pracownik U.G
2. Wojciech Klimkiewicz – pracownik U.G
3. Jacek Mercik- Inspektor nadzoru
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.