biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie komisji egzaminacyjnej.

Powołanie komisji egzaminacyjnej.

ZARZĄDZENIE NR 049.O.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. )), Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zarządza, co następuje:
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
zarządza, co następuje:
§ 1. W celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Iwony Rymarowicz – nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Iwoniczu-Zdroju ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1. Pani Dorota Kilar – Dyrektor Wydziału Zarządzania w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju jako przewodniczącą – przedstawiciel organu prowadzącego
2. Pan Witold Wyskiel – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Pani Urszula Jucha – ekspert w zakresie filologii angielskiej
4. Pani Danuta Chochołek – ekspert w zakresie pedagogiki
5. Pan Kazimierz Twaróg – Dyrektor Zespołu Szkół w Iwoniczu-Zdroju
§ 2. Pracami komisji egzaminacyjnej kieruje Pani Dorota Kilar – Dyrektor Wydziału Zarządzania w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.
§ 3. Komisja egzaminacyjna ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi Gminy całości dokumentacji egzaminacyjnej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.