biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój za I półrocze 2013 r.

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój za I półrocze 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 053.O. 2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz. 885, z późniejszymi zmianami i art. 13 pkt. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późniejszymi zmianami)
z a r z ą d z a m, co następuje :
§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój za I półrocze 2012 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie