Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

Przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 041.O.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 9 lipca 2013 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2013, poz. 594 ) i art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. 2013, poz. 254), po rozpatrzeniu wniosku Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju, oraz po dokonaniu oceny wyników finansowych jednostki
z a r z ą d z a m, co następuje :
§ 1. Przyznaję Panu Bogdanowi Tomasiewiczowi Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju nagrodę roczną w wysokości 7 000 zł. brutto (słownie: siedem tysięcy złotych brutto).
§ 2. Nagroda zostanie wypłacona ze środków budżetowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.