Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie terminu składania wniosków o udzielenie uczniom pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Ustalenie terminu składania wniosków o udzielenie uczniom pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

ZARZĄDZENIE NR 045.O.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 23 lipca 2013 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie uczniom pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594) oraz § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013, poz. 818)
z a r z ą d z a m,
co następuje:
§ 1. 1. W roku szkolnym 2013/2014, dzień 6 września 2013 roku, ustala się jako termin do złożenia wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”, ustanowionym uchwałą nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych
i gimnazjów, dla których Gmina Iwonicz – Zdrój jest organem prowadzącym oraz dyrektorom szkół prowadzonym przez inne podmioty, a znajdujących się na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.